Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност: „главен асистент“ в област на висше образование 8. Изкуства,  професионално направление 8. 1. Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства – Социализация и дигитализация на нематериалното културно наследство) – един, за нуждите на секция „Антропология на народните изкуства и визуалните форми” със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи се подават в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН – София, ул. „Московска” 6А, тел. 02/988 42 09.

http://iefem.bas.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6-17.html

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 69 от 26.08.2022г.