На 21.10.2022 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН се проведе Обществено обсъждане на Доклада за Екологична оценка (ДЕО) на НПВУ. На заседанието присъстваха представители на Министерски съвет – г-н Иван Иванов (директор на „Централно координационно звено“ в Министерски съвет) и г-жа Цветелина Хинкова (експерт „Централно координационно звено“). Г-н Иванов изказа специални благодарности на Българска академия на науките за протегнатата ръка и положените значителни усилия при изготвянето на ДЕО.

Доц. д-р Ина Анева, координатор на проекта и научен секретар на направление Биоразнообразие, биоресурси и екология, подчерта, че БАН е водещият научен, духовен и експертен център на България и като такъв, един от приоритетите е да бъде в полза на обществото и държавата. За нас е чест да участваме в подготовката на стратегически документи и политики. Това е един от начините да изпълняваме своята мисия, а именно да помагаме за решаването на обществено значими проблеми. Доц. д-р Ина Анева благодари за гласуваното доверие от страна на Министерски съвет при възлагането на отговорната задача. Тя изказа специалната си благодарност към колектива, работил по изготвянето на Доклада, като отбеляза, че получените резултати създават чувство на удовлетвореност от професионално свършената работа в срок.

Доц. д-р Нели Громкова направи презентация и посочи, че проектите, предвидени в НПВУ, представляват рамката за устойчиво развитие на Република България.  По време на обсъждането бяха представени становища на WWF-България и Сдружение Балкани.