На 6 март 2023 г., в пресклуба на БТА, Изпълнителният съвет на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ представи целите и задачите на Програмата.

Координатор по Програмата е Българската академия на науките, а партньори са водещите центрове в изследването на българистичната проблематика – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Митодий“, Югозопаден университет „Неофит Рилски“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и институтите на БАН от направление „Културно–историческо наследство и национална идентичност“

В пресконференцията по темата взеха участие членовете на Изпълнителния съвет на Програмата: доц. д-р Елка Трайкова, национален координатор и научен секретар на БАН направление „Културно–историческо наследство и национална идентичност“, чл.-кор. Александър Костов, председател на Съвета за чуждестранна българистика към УС на БАН, проф. Анна-Мария Тотоманова, представител на Софийския университет „Св. Климен Оохридски“, проф. Любка Липчева, представител на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, проф. Ценка Иванова, представителна Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Мeтодий“, проф. Магдалена Костова-Панайотова, представител на Югозоподния университет „Неофит Рилски“ и проф. Велка Попова, представител на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Основната цел на Програмата е подкрепа и популяризиране на българистиката като привлекателна научноизследователска област за чуждестранни студенти, докторанти, млади и утвърдени учени, акцентираща върху изучаването на българския език и литература, българската история, изкуство, наука и култура (вкл. етнография и фолклор).

В рамките на Програмата ще бъдат разработени безплатни дигитални образователни и изследователски ресурси за дистанционно обучение на студенти и докторанти по български език и литература; ще се финансират специализации до шест месеца на чуждестранни млади учени и докторанти българисти; ще се подпомагат чуждестранни изследователи при издаването на първата им монография, посветена на българистична проблематика, както и ще се осигурява престой до три месеца в България на утвърдени чужди изследователи в тази област, които ще преподават и ще разработват съвместни научни проекти с българските си колеги.

Дългосрочните цели при изпълнението на Програмата са устойчиво възстановяване на позициите и развитието на българистиката в чужбина; преодоляване на негативните нагласи и изграждане на привлекателен образ на страната ни чрез засилване на интереса към тази научноизследователска област; подпомагане на държавните институции за засилване на международния престиж и разпознаваемост на българистиката в чужбина; популяризиране на българските постижения в различни области на науката, както и на културно-историческите забележителности на България.

Договорът за изпълнение на Програмата между БАН и Министерството на образованието и науката е подписан на 14 септември 2022 г. и ще се реализира  в рамките на три години, а бюджетът ѝ е общо 4 млн. лева.

Пресконференцията вижте на https://www.bta.bg/bg/pressclub/archive/16082