На 30 март 2023 г., четвъртък, от 11:00 ч., в зала 1 на ИИИзк, на открито заседание на научно жури в състав: проф. д-р Ангелина Петрова, ИИИзк, проф. д-р Анда Палиева, НМА; проф. д-р Борислав Ясенов, АМТИИ; проф. д-р Даниела Андонова, НМА и проф. д. н. Кристина Япова, ИИИзк, ще проведе публична защита на дисертационния труд Между класиката и джаза: стилови взаимодействия и жанрови трансформации в българската музика в края на 20 и началото на 21 век на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Музика при ИИИзк Гергана Костадинова за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Музикознание и музикално изкуство, 8.3. Научен ръководител доц. д-р Стефка Венкова.

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 11:00 и 13:00 ч.