Общото събрание на БАН обявява конкурс за наградите за млади учени „Професор Марин Дринов” и за най-млади учени „Академик Иван Евстратиев Гешов” в следните направления:

 • Информационни и комуникационни науки и технологии;
 • Енергийни ресурси и енергийна ефективност;
 • Нанонауки, нови материали и технологии;
 • Биомедицина и качество на живот;
 • Биоразнообразие, биоресурси и екология;
 • Климатични промени, рискове и природни ресурси;
 • Астрономия, космически изследвания и технологии;
 • Културно-историческо наследство и национална идентичност;
 • Човек и общество.

 

В конкурса може да участват:

а) кандидатури, издигнати от Научните съвети на институтите и лабораториите при БАН;

б) кандидатури, издигнати от членове на Общото събрание на БАН;

в) индивидуални кандидатури.

 

Кандидатите трябва:

а) да имат образователната степен „магистър” от висше училище;

б) да са работили в БАН през последната една година преди годината на обявяване на конкурса или да са редовни докторанти в БАН.

Кандидатите за награда „Професор Марин Дринов” трябва да имат образователната и научна степен „доктор” и да нямат навършени 35 години към 01.01.2023 г. За майки с деца възрастта се увеличава с по една година за всяко дете.

Кандидатите за награда „Иван Евстратиев Гешов” трябва да имат образователната степен „магистър”, да нямат научна степен и да нямат навършени 30 години към 01.01.2023 г. За майки с деца възрастта се увеличава с по една година за всяко дете.

Документите се подават в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител (за предпочитане флаш-памет) в деловодството на БАН-Администрация в периода от 15.03.2023 г. до 13.04.2023 г. Документите са описани в т. 12 от  ПРАВИЛНИКА за присъждане на наградите на млади учени в БАН и включват:

 1. Формулирано научно постижение, тематично свързано с едно от деветте научни направления, с ясно очертан личен принос на кандидата;
 2. Списък с публикации, в които научното постижение е реализирано и популяризирано и които са публикувани или приети за печат през последните три години и годината на кандидатстване. Кандидатите може да участват в конкурса със самостоятелни публикации или с публикации в съавторство, тематично свързани с формулираното научно постижение. Признават се само материали по научното постижение, в които кандидатът има вписана институционална принадлежност Българска академия на науките;
 3. Аргументирана препоръка от ръководителя на кандидата, завеждащия секция, директора или специалист от съответното научно направление, утвърдена от НС на самостоятелното научно звено, която разкрива значимостта на научното постижение и личния принос на номинирания кандидат в разработката и реализацията на научното постижение; участващите в конкурса с индивидуални кандидатури представят две препоръки от компетентни хабилитирани лица;
 4. Списък с други публикации на кандидата извън тези, свързани с научното постижение;
 5. Папка с всички публикации, с които кандидатът участва в конкурса (само на ел. носител);
 6. Списък на научните прояви с участието на кандидата;
 7. Списък на забелязаните цитати на публикациите на кандидата;
 8. Автобиография на кандидата;
 9. Диплом за завършено висше образование – образователна степен „магистър“;
 10. Диплом за образователната и научна степен „доктор“ (при кандидатстване за наградата „Професор Марин Дринов“);
 11. Справка от звеното на БАН, че кандидатът е работил в БАН през последната една година преди годината на обявяване на конкурса или че е редовен докторант в БАН;
 12. Други документи, доказващи приноса на кандидата.

Паричният еквивалент на наградите за млади и най-млади учени на БАН е както следва:

 • награда „Професор Марин Дринов” – 4000 лв.;
 • награда „Иван Евстратиев Гешов” – 3000 лв.

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 13.04.2023 г., 16:00 часа.

Подробна информация за процедурата за провеждане на конкурса за наградите е представена в „Правилника за присъждане на наградите на млади учени в БАН“ – ТУК