Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.1. Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства, Официални и народни интерпретации на християнската образност) – един, за нуждите на Регионален исторически музей – Велико Търново, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

http://iefem.bas.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6-22.html

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 39 от 02.05.2023 г.