На 28 юни 2023 г., вторник, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав: проф. д. н. Благовеста Иванова, ВСУ, доц. д-р Бойка Доневска, НХА, проф. д-р Галина Лардева-Минкова, АМТИИ, рецензент; проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, ИИИзк, рецензент и председател на НЖ; доц. д-р арх. Стела Ташева, ИИИзк, ще проведе публична защита на дисертационния труд Галерия „Раковски” 125 – институционален център на художествения живот, история, организация, изложбена дейност, критика (1940 – 1972) на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Изобразителни изкуства  Наташа Ноева, за присъждане на образователната и научна степен доктор по специалността Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1. Научен ръководител проф. д-р Милена Георгиева.

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.