Обява номер ОП-7 / 12.06.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Подмяна на ел. кабелите, захранващи бл.1, бл.2 и бл.3 в Научен комплекс 1 на БАН, 4-ти км в гр. София, от подстанция „Александър Наумов“ с нов ел. кабел САХЕкТ 10кV 1х185мм2“

Преписка идентиф. номер: ОП-7 / 2020 г. Дата на създаване: 12.06.2020 г. […]

2021-07-02T13:35:44+03:00петък, 12 юни 2020 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Обява номер ОП-6 / 12.06.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 kV и 20 kV и кабели ниско напрежение в обекти на Българска академия на науките”.

Преписка идентиф. номер: ОП-6 / 2020 г. Дата на създаване: 12.06.2020 г. […]

2022-10-10T06:06:41+03:00петък, 12 юни 2020 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Текущи и Аварийни строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София и гр. Пловдив“.

Преписка идентиф. номер ОП-5 от 12.06.2020 г. Дата на създаване: 12.06.2020 г. […]

2022-12-07T15:48:21+02:00петък, 12 юни 2020 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие и пропускателен режим на обект: Централна административна сграда на Българска академия на науките (БАН), гр. София, ул. «15 ноември» № 1».

Преписка идентиф. номер: ОП-4 / 2020. Дата на създаване: 08.06.2020 г. (дд/мм/гггг). […]

2023-07-17T18:14:23+03:00понеделник, 8 юни 2020 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, точка 2 от ЗОП с предмет: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност – Административна сграда на БАН, гр. София, ул. “15 ноември” № 1“

Преписка идентиф. номер: ОП-Д-2 / 2020 г. Дата на създаване: 27.05.2020 г. (дд/мм/гггг). […]

2021-10-05T18:14:07+03:00сряда, 27 май 2020 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Извършване на финансов одит във връзка с изпълнение на национални научни програми за нуждите на Българска академия на науките по три обособени позиции“.

Преписка идентиф. номер: ОП-3 / 2020. Дата на създаване: 28.04.2020 г. […]

2022-04-12T17:12:59+03:00вторник, 28 април 2020 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |
Go to Top