ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕДНОСЕДМИЧЕН ПРЕСТОЙ В УНИВЕРСИТЕТИ В ЧУЖИНА – В СТРАНИТЕ НА ЕС, ЕИП, КАНДИДАТ-ЧЛЕНКИ НА ЕС – С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ИЗНАСЯНЕ НА ЛЕКЦИИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Уведомяваме Ви, че е отворена покана за кандидатстване за мобилности с цел изнасяне на лекции (8 ч) и с цел обучение. Лекциите трябва да се изнесат пред студенти, независимо от броя им. Изнесените лекции пред чуждестранни студенти се отчитат при атестация. Участието се базира на Еразъм договори сключени между БАН и ВУ в чужбина в съответната област на познание. Списък на подписаните договори има на www.bas.bg, меню „Дейности”, секция Erasmus+. Обучението може да е под формата на уъркшоп, изучаване на нови методи на работа, напр. боравене с модерни уреди, job shadowing (наблюдаване работата на колеги) и др. Предимство имат заявленията, които са на тема свързана с ежедневната работа на кандидатите. Периодът на реализация е от септември 2023 до септември 2024 г вкл. Размерът на грантовете [...]

2023-05-23T09:24:15+03:00вторник, 23 май 2023 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Лекция по интеркултурна компетентност

Лекция по интеркултурна компетентност за учени, докторанти и административни служители, осъществяващи международна дейност и участници в програма Еразъм+ ще бъде изнесена в зала "Проф. Марин Дринов" на БАН в сряда, 26 април, от 14:00 часа. Темата на лекцията е „Интеркултурни бариери в общуването между представители на различни култури. Проблеми при изграждането на интеркултурна компетентност.“ В нея ще се разгледа спецификата на интеркултурната комуникация като особена форма на общуване между представители на различни култури. Ще се разгледа явлението „културен шок“ като своеобразен феномен на интеркултурното общуване. Ще бъдат описани факторите, влияещи върху адаптацията в чужда културна среда. Ще се анализира понятието „интеркултурна компетентност“ – неговата същност и структура. Ще бъдат проследени проблемите, свързани с изграждането на интеркултурно компетентна личност. Лекцията ще бъде изнесена от доц. [...]

2023-04-18T13:41:25+03:00вторник, 18 април 2023 |Етикети: |

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  ЗА МОБИЛНОСТИ В ЧУЖБИНА ЗА УЧЕНИ И СЛУЖИТЕЛИ НА БАН С ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

 Уведомяваме Ви, че е отворена покана за кандидатстване за: мобилности с цел изнасяне на лекции (8 ч за седмица), с цел обучение, с цел лекции и обучение; в този случаи изискваните часове лекции са 4 и се използва бланката за обучение. Отпуска се грант със средства на ЕК, който покрива разходите за пътни, дневни и квартирни. Принципно мобилностите могат да бъдат от 2 до 60 дни, но финансирането е ограничено до 8 последователни дни, вкл. два дни за път. Кандидати със специални потребности имат право на добавка към гранта и тяхната мобилност се насърчава. Приемащи институции са висшите училища, с които БАН има сключени Еразъм договори. За мобилност с цел обучение не е необходимо сключването на договор. Важно уточнение: периодът на реализация е до 31.12.2022. [...]

2022-04-20T14:35:05+03:00понеделник, 18 април 2022 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ ЗА МОБИЛНОСТИ В ЧУЖБИНА С ЦЕЛ ПРАКТИКА (СТАЖ) ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

Мобилността на докторанти може да се осъществява във всяка област на обучение. Срокът на докторантурата не се прекъсва по време на мобилността, запазва се и правото на стипендия на редовните докторанти. Постдокторанти също могат да участват в мобилност при условие, че са избрани от БАН в последната година на обучението си и проведат и завършат своя стаж (практика) в чужбина в срок до една година от защитата. Приемащи държави може да са страните членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, Турция, Сърбия и Северна Македония. Приемащи институции могат да бъдат: филмови фестивали, НПО, арт галерии, хорове, концертни зали, издателства, опери, оркестри, театри, малки, средни и големи предприятия, фондации, изследователски институти и центрове, лаборатории, посолства и прочие. Приемащи институции не могат да бъдат институции и органи на [...]

2022-04-20T14:33:19+03:00понеделник, 18 април 2022 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ ЗА МОБИЛНОСТИ В ЧУЖБИНА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

Докторантите получават статут на Еразъм студент и са освободени от плащането на академични такси в приемащия университет. Кандидатите за обучение, които имат за цел посещаване на курсове са с предимство. БАН признава получените кредити за обучение. Практика може да бъде осъществена в научноизследователски институт, предприятие, фондация, НПО или друга организация в чужбина. Докторантурата не се прекъсва по време на мобилността, запазва се и правото на стипендия на редовните докторанти. Срокът на обучение е от 3 до 6 месеца, а срокът на практика - от 2 до 6 месеца, в периода между август 2020 и септември 2021. Грантовете за мобилност са 520/470 за обучение и 720/670 евро месечно за практика. Кандидатите със специални потребности имат право на допълнителен грант и тяхната мобилност се насърчава. Приемащата организация [...]

2020-06-02T16:43:46+03:00вторник, 2 юни 2020 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Проф. д-р Джовани Пачиони с лекция в Института за гората

Проф. д-р Джовани Пачиони от Университета Акила, Италия, изнесе публична лекция в Института за гората на 23.05.2017 г. Лекцията беше посветена на гъбите – от почвообразуването до тяхното култивиране. Проф. Пачиони представи иновативни методи в използването на ензимните им системи в производството на хартия, био горива, пречистване на води, обработка на промишлени утайки. Проф. Джовани Пачиони е на посещение в България по програмата „Еразъм +“. Той е професор по приложна растителна биология и има патенти за отглеждане и съхранение на трюфели и други недървесни горски продукти. Автор е и на множество публикации в тази област.

Go to Top