Начало/Tag:Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“

Изложба „Истории от глаголически времена“

 Откриването на изложбата ще се състои на 15 май 2023 г. от 18.00 чaса в градината „Кристал“ в София През 2023 г. се отбелязва 1160-годишнината от създаването на глаголическата азбука от св. Константин-Кирил Философ. Във връзка с това, екип, ръководен от доц. д-р Явор Милтенов от Института за български език на Българската академия на науките, е подготвил изложба „Истории от глаголически времена“, която ще бъде експонирана в градината „Кристал“ в столицата между 15 и 29 май. Често чуваме, че единствено кирилицата е българската азбука, с която сме допринесли за развитието на литературата, езика и културата на редица съвременни държави и за културното многообразие в Европа. Но това не е така, защото България става дом и за глаголицата, донесена от Кирило-Методиевите ученици. По-старата писменост се [...]

Институтът за български език обявява конкурс за доцент

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Общо и сравнително езикознание за нуждите на Секцията по компютърна лингвистика, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02. Обявата е публикувана в ДВ в брой 102 от 23.12.2023 г. и на сайта на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН на https://ibl.bas.bg/konkurs-za-akademitchnata-dlazhnost-vdotsentv-2/

Защита на дисертационен труд на Татяна Брага, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 16 август (вторник) 2022 г. от 14 часа в зала „Акад. Александър Теодоров Балан“ на Института ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Одеските дамаскини от сбирката на В. И. Григорович – част от българското културно-историческо наследство. Палеография. Кодикология. Датировка” на Татяна Ивановна Брага, докторант към Секцията за история на българския език научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език  (История на българския език) Научен консултант: Проф. д-р Елка Мирчева Научно жури: Председател на журито: Доц. д-р Ваня Мичева - рецензия Членове на журито: Проф. д.ф.н. Анисава Милтенова – [...]

Защита на дисертационен труд в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 09 юни (четвъртък) 2022 г. от 11 часа в зала „Акад. Александър Теодоров Балан“ на Института ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Формално описание на перцептивните и менталните предикати в българския език (снемане на семантична многозначност)“ на Христина Николова Кукова, докторант към Секцията по компютърна лингвистика научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Общо и сравнително езикознание Научен ръководител: Проф. д-р Радка Влахова Научно жури: Председател на журито: Проф. д.ф.н. Максим Стаменов - рецензия Членове на журито: Проф. д-р Йовка Тишева – рецензия Проф. д-р Красимира Алексова – становище [...]

Международна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

На 15 май 2022 г. в сградата на Българската академия на науките бе открита Международна юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, посветена на 80-годишнината от основаването на Института. Официални гости бяха вицепрезидентът на Република България г-жа Илияна Йотова, Негово превъзходителство г-н Мачей Шимански, посланик на Република Полша в България. Присъстваха чл.-кор.  Евдокия Пашева, зам.-председател на Българската академия на науките, доц. д-р Елка Трайкова, научен секратар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“, директори на институти към Българската академия на науките, директорът на Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“, представители на Местната служба на Дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия, както и представители на висши училища в България. На Института за български език беше връчен златният почетен плакет на Българската академия [...]

Етнолингвистичен речник на българската народна медицина

Традиционната народна култура е развила през вековете система от лечебни практики и магически обреди за лечение и предпазване от различните заболявания. В използваните средства често се преплитат елементи от емпиричен рационализъм и магични представи. Лексемите от тематичните групи „здраве“ и „болест“ разкриват познанията и опита на българина в лечението и профилактиката на болестите, мястото на физическото и психическото здраве в неговата ценностна система. Целта на „Етнолингвистичния речник на българската народна медицина“ е да представи концептите „здраве“ и „болест“ в българската езикова картина на света в диахронен и синхронен аспект, като разкрие техните езикови репрезентанти в средновековни ръкописи и в диалектите от цялото българско езиково землище. Авторският колектив на „Етнолингвистичния речник на българската народна медицина“ включва сътрудници от Секцията за етнолингвистика и Секцията за история на [...]

Go to Top