Защита на дисертационен труд в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 09 юни (четвъртък) 2022 г. от 11 часа в зала „Акад. Александър Теодоров Балан“ на Института ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Формално описание на перцептивните и менталните предикати в българския език (снемане на семантична многозначност)“ на Христина Николова Кукова, докторант към Секцията по компютърна лингвистика научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Общо и сравнително езикознание Научен ръководител: Проф. д-р Радка Влахова Научно жури: Председател на журито: Проф. д.ф.н. Максим Стаменов - рецензия Членове на журито: Проф. д-р Йовка Тишева – рецензия Проф. д-р Красимира Алексова – становище [...]

Международна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

На 15 май 2022 г. в сградата на Българската академия на науките бе открита Международна юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, посветена на 80-годишнината от основаването на Института. Официални гости бяха вицепрезидентът на Република България г-жа Илияна Йотова, Негово превъзходителство г-н Мачей Шимански, посланик на Република Полша в България. Присъстваха чл.-кор.  Евдокия Пашева, зам.-председател на Българската академия на науките, доц. д-р Елка Трайкова, научен секратар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“, директори на институти към Българската академия на науките, директорът на Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“, представители на Местната служба на Дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия, както и представители на висши училища в България. На Института за български език беше връчен златният почетен плакет на Българската академия [...]

Етнолингвистичен речник на българската народна медицина

Традиционната народна култура е развила през вековете система от лечебни практики и магически обреди за лечение и предпазване от различните заболявания. В използваните средства често се преплитат елементи от емпиричен рационализъм и магични представи. Лексемите от тематичните групи „здраве“ и „болест“ разкриват познанията и опита на българина в лечението и профилактиката на болестите, мястото на физическото и психическото здраве в неговата ценностна система. Целта на „Етнолингвистичния речник на българската народна медицина“ е да представи концептите „здраве“ и „болест“ в българската езикова картина на света в диахронен и синхронен аспект, като разкрие техните езикови репрезентанти в средновековни ръкописи и в диалектите от цялото българско езиково землище. Авторският колектив на „Етнолингвистичния речник на българската народна медицина“ включва сътрудници от Секцията за етнолингвистика и Секцията за история на [...]

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛИНГВОГЕОГРАФИЯ

В периода 28 – 29 април 2021 г. в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към БАН ще бъде проведена международна научна конференция на тема: ОТ ТРАДИЦИОННА КЪМ ИНТЕРАКТИВНА ЛИНГВОГЕОГРАФИЯ – В НАВЕЧЕРИЕТО НА СТО И ДЕСЕТАТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. СТОЙКО СТОЙКОВ (1912 – 1969) Конференцията се организира от учените от колектива на проекта ЛИНГВОГЕОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ДИАЛЕКТНА ЛЕКСИКА, финансиран от ФНИ, и СЕКЦИЯТА ПО БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИЧНА ГЕОГРАФИЯ при ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК към БАН. Заявки за участие в конференцията са подали повече от двадесет (двадесет и петима) учени от различни висши учебни заведения и институти в Албания, Косово, Румъния, Русия, Словения, Хърватия и България. Конференцията ще бъде проведена дистанционно. Докладите ще бъдат публикувани в [...]

Защита на дисертационен труд в Института за български език на БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 21 декември (понеделник) 2020 г. от 15 часа онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Приложение на съвременните технологии в езиковото обучение“ на Георги Костадинов Джумайов, докторант към Секцията по компютърна лингвистика, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език, специалност: Общо и сравнително езикознание. Научен ръководител: проф. д-р Светла Коева. Председател на Научното жури: проф. д.ф.н. Максим Иванов Стаменов – становище Членове на Научното жури Проф. д-р Петя Осенова – рецензия Проф. д-р Татяна Ангелова – рецензия Доц. д-р Веселка Ненкова – становище Доц. д-р Цветомира Венкова – становище Материалите по [...]

Защита на дисертационен труд на Адриана Христова за придобиване на образователната и научна степен “доктор”

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 12 ноември 2020 г., четвъртък, от 14 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема „Лингвистична характеристика на българската философска терминология“ на Адриана Борисова Христова, докторантка към Секцията по терминология и терминография, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език. Всеки може да присъства на защитата чрез следния линк: meet.google.com/xnu-jcnb-crq. Научен консултант: чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова. Председател на Научното жури: проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова, становище. Доц. д-р Валентина Георгиева, рецензия;   Доц. д-р Марияна Витанова, рецензия;   Проф. д-р Ирена Василева, становище;   Доц. д-р Татяна Илиева, [...]

Go to Top