Етнолингвистичен речник на българската народна медицина

Традиционната народна култура е развила през вековете система от лечебни практики и магически обреди за лечение и предпазване от различните заболявания. В използваните средства често се преплитат елементи от емпиричен рационализъм и магични представи. Лексемите от тематичните групи „здраве“ и „болест“ разкриват познанията и опита на българина в лечението и профилактиката на болестите, мястото на физическото и психическото здраве в неговата ценностна система. Целта на „Етнолингвистичния речник на българската народна медицина“ е да представи концептите „здраве“ и „болест“ в българската езикова картина на света в диахронен и синхронен аспект, като разкрие техните езикови репрезентанти в средновековни ръкописи и в диалектите от цялото българско езиково землище. Авторският колектив на „Етнолингвистичния речник на българската народна медицина“ включва сътрудници от Секцията за етнолингвистика и Секцията за история на [...]

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛИНГВОГЕОГРАФИЯ

В периода 28 – 29 април 2021 г. в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към БАН ще бъде проведена международна научна конференция на тема: ОТ ТРАДИЦИОННА КЪМ ИНТЕРАКТИВНА ЛИНГВОГЕОГРАФИЯ – В НАВЕЧЕРИЕТО НА СТО И ДЕСЕТАТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. СТОЙКО СТОЙКОВ (1912 – 1969) Конференцията се организира от учените от колектива на проекта ЛИНГВОГЕОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ДИАЛЕКТНА ЛЕКСИКА, финансиран от ФНИ, и СЕКЦИЯТА ПО БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИЧНА ГЕОГРАФИЯ при ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК към БАН. Заявки за участие в конференцията са подали повече от двадесет (двадесет и петима) учени от различни висши учебни заведения и институти в Албания, Косово, Румъния, Русия, Словения, Хърватия и България. Конференцията ще бъде проведена дистанционно. Докладите ще бъдат публикувани в [...]

Защита на дисертационен труд в Института за български език на БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 21 декември (понеделник) 2020 г. от 15 часа онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Приложение на съвременните технологии в езиковото обучение“ на Георги Костадинов Джумайов, докторант към Секцията по компютърна лингвистика, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език, специалност: Общо и сравнително езикознание. Научен ръководител: проф. д-р Светла Коева. Председател на Научното жури: проф. д.ф.н. Максим Иванов Стаменов – становище Членове на Научното жури Проф. д-р Петя Осенова – рецензия Проф. д-р Татяна Ангелова – рецензия Доц. д-р Веселка Ненкова – становище Доц. д-р Цветомира Венкова – становище Материалите по [...]

Защита на дисертационен труд на Адриана Христова за придобиване на образователната и научна степен “доктор”

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 12 ноември 2020 г., четвъртък, от 14 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема „Лингвистична характеристика на българската философска терминология“ на Адриана Борисова Христова, докторантка към Секцията по терминология и терминография, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език. Всеки може да присъства на защитата чрез следния линк: meet.google.com/xnu-jcnb-crq. Научен консултант: чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова. Председател на Научното жури: проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова, становище. Доц. д-р Валентина Георгиева, рецензия;   Доц. д-р Марияна Витанова, рецензия;   Проф. д-р Ирена Василева, становище;   Доц. д-р Татяна Илиева, [...]

Защита на дисертационен труд в Института за български език

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 16 ноември 2020 г., понеделник, от 11 часа в Големия салон на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема „Названия, свързани с облеклата и тяхното изработване (лексикосемантична характеристика)“ на Снежана Кочева Александрова, докторантка към Секцията за българска диалектология и лингвистична география, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език. Научен ръководител: доц. д-р Марияна Христова Витанова. Председател на Научното жури: проф. д-р Лучия Антонова-Василева, рецензия Членове на Научното жури: Проф. д.н. Йорданка Захариева, рецензия; Доц. д-р Ани Кемалова, становище; Доц. д-р [...]

Институтът за български език на БАН участва в „Алея на книгата“

Младите учени представят кампанията „Написаното остава. Пиши Правилно!“ Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на Българската академия на науките ще участва в „Алея на книгата“ - София 2019 с кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“. Седмото издание на тази инициатива ще се проведе от 10 до 15 септември 2019 г. в пешеходния участък на бул. „Витоша“ (от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Узунджовска“) с работно време от 10:00 до 20:00 часа. В програмата на Литературния кът е поместено специално събитие, посветено на грамотността и организирано в партньорство с Института за български език. На 14 септември 2019 г. (събота) от 15:00 до 17:00 часа по случай началото на учебната година Асоциация „Българска книга“ и Институтът за български език предизвикват родители и деца да участват в състезание, [...]

Go to Top