Почетен знак „Марин Дринов“ на лента за чл.- кор. Светозар Маргенов

С Почетен знак „Марин Дринов“ на лента Управителният съвет на Българската академия на науките награди чл.-кор. Светозар Маргенов, директор на Института по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ). Отличието връчи председателят на Академията акад. Юлиан Ревалски на официално честване. Почетният знак се присъжда за приноса на чл.- кор. Маргенов за развитието на българската наука, както и по повод неговата 70-та годишнина. Чл.-кор. Светозар Маргенов е учен с международен авторитет и признание в областта на числените методи, математическото и компютърно моделиране и паралелните алгоритми. Автор е на повече от 200 научни публикации в рецензирани международни научни издания, включително на 2 монографии. Редактор е на над 15 международни научни издания, публикувани във Vieweg, Springer, World Scientific, Elsevier. Ръководител е на 7 докторанти, успешно защитили дисертации [...]

Медицински екзоскелет печели наградата в конкурса Предприемач в науката

Петко Стоев, докторант в секция Кибер-физични системи към Института по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ), е победител в конкурса Предприемач в науката на фондация Карол Знание. Журито реши с наградата от 30 000 лв. да бъде подкрепен неговия проект за рехабилитационен робот – медицинска система за възстановяване на пациенти след инсулт и тежки травми на горните крайници. Проектът Разработката е прототип на робот тип екзоскелет, който да предостави възможност за рехабилитация на пациенти, за да се облекчат значително пациентите и медицинските експерти в процеса на възстановяване след инсулт или злополуки. Роботът ще бъде базиран на принципа на телемедицината. Ще изпълнява рехабилитационните процеси автономно, след като му бъдат зададени дистанционно управляващи параметри от медицинско лице. За осъществяване на дистанционна връзка ще бъде разработено приложение [...]

Иновации в синтеза и разпознаване на българска реч

Иновации в областта на синтеза и разпознаването на българска реч – говоряща програма, медицински диктофон и административен „интелигентен стенограф“ демонстрирa Институтът по информационни и комуникационни технологии  (ИИКТ-БАН) в БАН. Tрите иновативни разработки са на базата на оригинални технологии за машинна обработка на реч и са базирани на последните достижения на дълбокото машинно самообучение. Проф. дмн Стоян Михов направи за първи път демонстрация как работят продуктите. Говорящата програма дава възможност да се генерира възможно най-естествена реч за хората със зрителни проблеми. По време на представянето председателят на Съюза на слепите Васил Долапчиев връчи почетния знак на Съюза на проф. Стоян Михов. Над 10 000 души ще могат да ползват програмата и това ще им помогне да се ориентират в океана от  информация и за социалното им [...]

13th International Conference on Large-Scale Scientific Computations (LSSC’13)

Предстоящата конференция ще се проведе хибридно (присъствено и онлайн) със заявено участие от над 130 учени от над 20 страни.

Защита на дисертационен труд на Кристина Динева

На 18.12.2020 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на  научното жури за защита на дисертационен труд на тема „Интегриране на  хетерогенни данни от разпределени IoT устройства”, за присъждане на  образователната и научна степен “доктор” по докторска програма  „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни  науки на Кристина Иванова Динева. Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН  http://www.iict.bas.bg/competitions-n-stepeni.html

Защита на дисертация на Красимира Стоянова-Чокова, ИИКТ-БАН

На 10.07.2020 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за  защита на дисертацията „Модели и методи за оптимизация и управление на  портфейл с използване на времеви редове” за присъждане на  образователната и научна степен “доктор” по докторска програма  „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни  науки” на Красимира Донева Стоянова-Чокова. Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ  http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html  

Go to Top