100 години от рождението на акад. Милко Борисов

Юбилейна научна сесия, посветена на 100 годишнината от рождението на акад. Милко Борисов, се проведе онлайн на 18 октомври 2021 г. Организатори са Институтът по физика на твърдото тяло към БАН (ИФТТ – БАН) и Съюзът на физиците в България. Форумът бе открит от директора на ИФТТ проф. Хассан Шамати. Спомени за преподавателя, учителя и организатора разказаха проф. Иван Лалов, чл.-кор. Лозан Спасов и акад. Никола Съботинов. За проф. Лалов акад. Милко Борисов е създател на катедрата „Физика на твърдото тяло“ във Физическия факултет към Софийския университет, в която се подготвят  бъдещите изследователи за нуждите на ИФТТ. Той е  един от най-големите радетели на инженерната физика, който се стреми към създаването на специалисти, необходими за атомната енергетика и квантова електроника в България. Автор е на [...]

2021-10-19T14:18:33+00:00вторник, 19 октомври 2021 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: |

Предизвикателства на новите материали и приложения представя Институтът по физика на твърдото тяло

Институтът по физика на твърдото тяло при Българска академия на науките отбелязва 49-та годишнина от своето създаване с изложбата „Предизвикателства на новите материали и приложения“. Експозицията във фоайето пред зала „Проф. Марин Дринов“ на централна сграда на БАН представя развитието и постиженията на учените от Лаборатория „Оптика и спектроскопия“. Началото на изследванията в областта на спектроскопията е поставено в Института по физика на твърдото тяло през 1952 г. Днес учените от Лабораторията разполагат с технологии, апаратура и аналитични методи като UV-VIS-NIR и FT-IR спектрофотометрия, комплексна електро-импедансна спектроскопия и др. Това позволява провеждането на широк кръг изследвания на разнообразни материали: на нови полимерно-базирани електролити, които представляват интерес за органичната електроника, сензорика и мехатроника; на йонно-имплантирани прозрачни полимерни материали с приложение в интегралната, адаптивната, нелинейната оптика и [...]

2021-10-13T16:34:56+00:00сряда, 13 октомври 2021 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: |

Конкурс за академична длъжност „асистент“ в ИФТТ

Институтът по физика на твърдото тяло - БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност „Асистент“ по професионално направление 4.1. „Физически науки“, научна специалност „Физика на кондензираната материя“, за нуждите на лаборатория „Акустоелектроника“ към направление „Функционални материали и наноструктури“ със срок един месец от публикуването на страницата на ИФТТ-БАН. Кандидатите подават заявление, към което прилагат мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, диплома за образователната и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.). Справки и документи – в деловодството на Института – 1784, София, бул. Цариградско шосе № 72, Централна [...]

Учен от Института по физика на твърдото тяло на БАН участва в срещата на Нобеловите лауреати за 2019 г.

Доктор Станислав Върбев от Института по физика на твърдото тяло на БАН е първият български учен физик, който участва в традиционната среща на Нобеловите лауреати, която се провежда в Линдау, Германия. Той е избран след процедура на подбор, осъществена от Българската академия на науките, която е научна организация партньор на форума,  и от комисия към Съвета в Линдау. Станислав Върбев е постдокторант и се занимава в момента с взаимодействие на светлината със спинови системи, което би могло да намери приложение в квантовата информация. Тазгодишната среща, състояла се от 30 юни до 6 юли, е посветена на физиката. Тя се отличава от всички останали досега по рекордния брой участници - млади учени, Нобелови лауреати, представители на бизнеса и спонсори. Близо 600 поканени студенти, докторанти и постдокторанти [...]

2019-07-12T09:25:15+00:00петък, 12 юли 2019 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: |

Открито заседание на научно жури в ИФТТ

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ съобщават, че на 9 юли 2019 г. (вторник) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ-БАН, бул. „Цариградско шосе“ №72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема: „Квантови ефекти в наномагнитни спинови системи“, на Мирослав Пламенов Георгиев, редовен докторант от ИФТТ – БАН по професионално направление: 4.1. „Физически науки“, докторска програма: „Физика на кондензираната материя“. Научно жури: Председател на журито: проф. дфн Хассан Шамати от ИФТТ – БАН (становище) Членове на журито: проф. дфн Тодор Михайлов Мишонов, ФзФ - СУ „Св. Климент Охридски“ (рецензия) проф. дфн Николай Стойчев Тончев, ИФТТ – БАН (рецензия) доц. д-р Екатерина [...]

80 години от откритието на акад. Георги Наджаков на фотоелектретите

Институтът по физика на твърдото тяло – БАН ще отбележи на 22 юни 2017 г. 80-годишнината от откритието на акад. Георги Наджаков на фотоелектретите. За посещение ще бъде отворен кабинетът на откривателя, който е патрон на Института. Академик Наджаков е един от най-влиятелните учени в европейската и световна физика. С откриването на фотолектретното състояние на веществото, вписано под №1 в Държавния регистър на откритията, той допринася за международното признаване и издигане на престижа на българската наука. Интересът към откритието на Георги Наджаков нараства след приключването на Втората световна война. То става основа за развитието на копирната индустрия, която съвременния човек използва всеки ден. Намира приложение и в областта на безвакуумната телевизионна техника, при запаметяващите устройства, в рентгеновата дозиметрия и спътниковите снимки. През 2014 г. Европейското [...]

2017-06-26T17:17:53+00:00понеделник, 26 юни 2017 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: , |
Go to Top