Project Description

Автореферати на дисертации на ИИКТ-БАН

Поредицата „Автореферати на дисертации на Института по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките“ представя в електронен формат автореферати на дисертации за получаване на научната степен „Доктор на науките” или на образователната и научната степен „Доктор”, защитени в Института по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките.

Представените трудове отразяват нови научни и научно-приложни приноси в редица области на информационните и комуникационните технологии като Компютърни мрежи и архитектури, Паралелни алгоритми, Научни пресмятания, Лингвистично моделиране, Математически методи за обработка на сензорна информация, Информационни технологии в сигурността, Технологии за управление и обработка на знания, Грид-технологии и приложения, Оптимизация и вземане на решения, Обработка на сигнали и разпознаване на образи, Интелигентни системи, Информационни процеси и системи, Вградени интелигентни технологии, Йерархични системи, Комуникационни системи и услуги и др.

Подобни издания:

Online ISSN: 1314-6351

Печатно.

Адрес на редакцията:

ул. Акад. Г. Бончев, бл.2, ст. 502
1113 – София

Издание на:
Институт по информационни и комуникационни технологии

Уебсайт:
http://www.iict.bas.bg/dissertations/BG/index.html

Ел. поща:
agre@iinf.bas.bg

Телефон:
+359 2 870 0118; +359 2 979 2913