Project Description

Исторически преглед

 

Исторически преглед е българско историческо списание, излизащо от 1945 г. като издание на Института по история към Българската академия на науките.

Публикува научни разработки и научно-популярни статии по българското минало и общата история от древността до наши дни. В него се поддържат рубриките: „Статии“, „Съобщения“, „Извори“, „Историография“, „Хипотези“„Събития и личности“, „Селищни проучвания“, „Текуща история“, „Историческо образование“, „Рецензии и отзиви“, „Преглед“ и др.
Издават се и тематични книжки, които са посветени на актуални и значими теми от историята.
Дълго време периодичността на изданието е 6 книжки на година. От 1998 г. списанието излиза в 3 сдвоени книжки годишно, а от 2018 г. – в 4 единични.

„Исторически преглед“ е сред българските списания, които се следят, анализират и реферират в европейски и световни бази данни с научна информация:

• РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) – коопериран с Web of Science;
• CEEOL (Central and East European Online Library);
• EBSCO (под името Historical Review/Istoricheski pregled).
Списанието е включено в списъка на реферираните издания в НАЦИД.

Последен главен редактор е проф. д. ист.н. Илия Тодев.

Подобни издания:

ISSN: 0323 - 9748
Печатно.

Международно списание.

На български език.

Издават се по шест броя годишно от 1945г. до днес.

Издание на:

Институт за исторически изследвания

Уебсайт:

http://histreview.ihist.bas.bg/

Ел. поща:

Телефон: