Project Description

Нови блоксъполимерни носители на фенетилов естер на кафеена киселина

Провеждат се изследвания върху способността на различни нови блоксъполимерни мицели да разтварят биологично активното природно вещество фенетилов естер на кафеена киселина (САРЕ), което да доведе до повишаване неговата биологична активност във физиологична среда. Проучва се влиянието на ключовите фактори определящи ефективността на натоварване и освобождаване на САРЕ в/от мицелните наноносители, както и токсикологичния профил на получените системи.

Подобни проекти:

Период: 2016 - 2019

Цел:
Да се изследва способността на различни нови блоксъполимерни мицели да разтварят биологично активното природно вещество фенетилов естер на кафеена киселина

Финансиране:
Фонд “Научни изследвания”

Участник от страна на БАН:
Институт по полимери

Ел. поща за контакт:
ppetrov@polymer.bas.bg

Лице за контакт:
Петър Петров, ръководител на проекта