Project Description

Списание “Проблеми на изкуството”

Списание „Проблеми на изкуството” е рецензирано и реферирано издание на Института за изследване на изкуствата при Българската академия на науките. То е единственото в България академично научно списание в областите на изобразителните изкуства, театъра и екранните изкуства. Първият брой излиза през 1968 г. и оттогава то задава научния тон в изучаването на художествените практики в България. През годините главни редактори на изданието са изкуствоведите чл. кор. Атанас Стойков, чл. кор. Елка Бакалова и понастоящем – проф. Бисерка Пенкова. „Проблеми на изкуството” има международна редколегия от 15 водещи специалисти в различни области.

Политиката на списанието е да представя различни гледни точки, да дава трибуна на широк кръг автори – български и чуждестранни, утвърдени и млади учени, с цел адекватно и многостранно отразяване на научните търсения в трите направления – изобразителни изкуства, театър и кино.

Издателската политика на списанието е насочена в посока на тематичните броеве, което е предпоставка за разглеждането на проблемите от един тематичен кръг с инструментариума и методологията на съответните области на знанието. Приоритет при подбора на публикациите имат новооткрити и непубликувани материали. Списанието акцентира върху изследвания, които поставят българското изкуство в контекста на Европа и Балканите.

„Проблеми на изкуството” е включено в редица бази данни и се реферира в European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).

ISSN: 0032-9371 Печатно. На български език.

Публикуват се текстове на български език, както и на всички западни и славянски езици. Резюметата се публикуват на английски език.

Адрес на редакцията:
Институт за изследване на изкуствата при БАН
София 1504, ул. Кракра 21

Издание на:
Института за изследване на изкуствата

Уебсайт:
http://artstudies.bg/?page_id=198

Ел. поща:
probleminaizkustvoto@gmail.com

Телефон:
(+359) 2 944 24 14