Project Description

Списание “БАЛКАНИ”

БАЛКАНИ: ФОРУМ ЗА ДЕБАТИ НА МОДЕРНО МИСЛЕЩИТЕ

През 2012 г. излиза книжка първа на периодичното издание БАЛКАНИ на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол”, продължител на едноименната поредица, излизала между 1966 и 1989 г. С новия си формат то предлага нова визия, концепция, перспективи и оптимализирани комуникативни възможности!

С публикуването му се цели да се представят многоликите Балканите с тяхната от различна научна гледна точка. БАЛКАНИ има за своя главна задача да предлага научен форум за дебати на модерно мислещите специалисти; да разкрива същността и динамиката на историческите процеси, да определя взаимодействието между универсалното и уникалното в тяхното протичане и на основата на формирането и разпространението на ново познание, както и да акумулира модерни модели на историческото им развитие.

Във всеки свой брой БАЛКАНИ представя оригинални научни изследвания по определена тема. В тях се дава възможност на учени от България и чужбина да изложат своите най-нови идеи и проекти.

Наред с това в различни рубрики като ДИСКУРСИ, СТАРИНА, ПОСЛАНИК НА БАЛКАНИТЕ, изданието представя историческия профил на Югоизточна Европа от различни гледни точки, методи и подход на изследване.

Рубриката БАЛКАНИСТИЧНИ ХРОНИКИ отразява различни прояви от интензивния научен живот на Института за балканистика & Център по тракология, като средище на балканистичните изследвания в България и в региона. В рубриката НОВИ КНИГИ читателите могат да намерят кратък анонс на новоиздадената научна продукция на учените от ИБЦТ, чието естествено продължение е рубриката РЕЦЕНЗИИ, която предлага задълбочен анализ и преглед на най-значимите за съответната година книги. Изданието завършва с рубриката и, в която са щрихирани портретите на изключителни учени и личности, свързани с балканистичните изследвания.

Периодичното научно издание БАЛКАНИ на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при Българската академия на науките е с великолепен дизайн, богато и атрактивно илюстрирано и е насочено към максимално широк кръг читатели, далеч надхвърлящ академичната аудитория. То е част от успешно изпълняваната мисия на Института за повишаване, оптимализиране и постигане на ефективност на комуникациите с обществеността, от една страна, и с академичните структури, от друга.

ISSN: 1314-4103 Печатно.

Излиза веднъж годишно на български език с резюмета на английски.

Адрес на редакцията:
Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“
ул. „Московска” 45, София 1000

Издание на:
Институт за балканистика с център по тракология

Уебсайт:
https://www.balkanstudies.bg/bg/сп-„балкани“.html

Ел. поща:
balkani_ibct@abv.bg