Project Description

Списание „Български език“

Списанието е основано през 1951 г. от чл.-кор. Любомир Андрейчин, който до 1975 г. е и негов главен редактор. Списанието публикува изследвания и критични отзиви по въпроси от съвременното състояние и историческото развитие на българския език. Годишно излизат от печат 4 книжки. Списанието е национално, издава се на български език.

От редакционната колегия:

През 2004 година започна вторият половин век от живота на списание „Български език“. Родено през 1951 г. като научнопопулярно издание на Института за български език, което да популяризира разностранната му дейност и да бъде научна трибуна за повишаване езиковата култура на обществото, постепенно през десетилетията то се превърна в централен орган на българските езиковеди. Като уважава благородните традиции на българската езиковедска и филологическа мисъл, списанието предоставя на своите страници възможност на множество български и чужди учени от няколко поколения да дадат с проучванията си своя влог в българската и славянската филология.
Втория половин век от своето съществувание списание „Български език“ започва с нова работна редакционна колегия, с разширен и обновен редакционен съвет, включващ не само имената на големи български езиковеди, но и на някои от най-изтъкнатите представители на световната българистика.
Като уважава наложилите се традиции при структурирането на списание „Български език“ с включваните научни статии и съобщения, с различни други отдели като „Дискусии“, „Отзиви и рецензии“, „Хроника“, „Годишнини и юбилеи“, в него редакционната колегия отделя специално внимание на пълното библиографско описание на публикуваните многобройни езиковедски изследвания в България. От друга страна, съдържанието на списанието разширява своя обхват, като посяга и към архивите, за да проследи развитието на българската филологическа мисъл и да привлече за съвременните изследвания някои ценни забравени или непубликувани приноси. Разбира се, в списанието се отразява и всичко ново, появяващо се в областта не само на българското, но и на световното езикознание, а от този стремеж вероятно се ще родят и нови рубрики в него.
Като запазва научния си характер, списание „Български език“ се стреми да остане и издание за повишаване на филологическата култура на по-широки кръгове от читателската публика. Заради това в него продължава живота си постоянната рубрика „Езикова култура“, която в по-различен стил ще предлага езиковедския поглед върху най-новите явления в българския език в неговото многообразие.
Желанието на редакционната колегия е списание „Български език“ да продължава да е основна трибуна за оригинални научни дирения и постижения на българската езиковедска мисъл и панорама за постиженията на националната и световната научна мисъл. Затова то ще остане отворено за всякакви приносни научни текстове от български и чужди автори, които са избрали като свое поприще българския език.
Публикуваните материали в списанието са групирани в следните рубрики:

  • СТАТИИ
  • НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
  • КУЛТУРА НА РЕЧТА
  • ХРОНИКА
  • РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРИ
  • ЧУЖДЕСТРАННИ БЪЛГАРИСТИ
  • ГОДИШНИНИ И ЮБИЛЕИ
  • БИБЛИОГРАФИЯ
Подобни издания:

ISSN: 0005-4283
Печатно.
На български език.

Адрес на редакцията:
Институт за български език при БАН
1113 София
ул. “Шипченски проход” 52, бл. 17

Годишно излизат от печат 4 книжки.

Издание на:
Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Уебсайт:
http://www.balgarskiezik.eu/

Ел. поща:
balgarskiezik@mail.bg

Телефон:
(+359) 2 979 29 12