Project Description

Списание ,,Население“

Списание “Население” е издание на Института за изследване на населението и човека при БАН (ИИНЧ-БАН), департамент Демография. То е единственото академично и специализирано издание в представяне на демографското развитие на България, европейските страни и света.

Списанието се списва билингвистично – на български и английски език. ,,Население” е открито за автори и извън Института, занимаващи се с демографска проблематика у нас и в чужбина.

Международна редколегия: Цялостната дейност по издаването на списанието се провежда от Международна редакционна колегия (International Editorial Board), в която влизат авторитетни и хабилитирани учени от България, Италия, Обединено Кралство, Холандия и Гърция.

Сп. ,,Население“ се печата в тираж 150 бр. за книжка с обем средно около 12 коли. Излиза 2 пъти годишно: книжка 1 (януари-юни), книжка 2 (юли-декември).

При организиране на научни форуми и конференции и при изпълнение на колективни проекти по актуални демографски проблеми се издават допълнителни книжки за съответната година, в които се включват в пълен текст по-значимите доклади и статии с получените резултати.

Индексиране и рефериране: До 2000 г. списание ,,Население“ е реферирано в ‘Population Index’ (US ISSN 0032-4701). От 2007 г. е включено в Централната и Източноевропейска онлайн библиотека във Франкфурт на Майн. Списанието е включено и в WILBERT.

През 2016 г. изданието получи одобрение от EconLit и ReРec и към настоящия момент се работи по изпълнение на техническите им изисквания.

През 2016 г. сп. ,,Население” за втори пореден път спечели Конкурса за научна периодика към ФНИ, МОН.

Основни рубрики на списанието:
“Раждаемост”;
“Брак и семейство”;
“Миграция”;
“Демографско остаряване”;
“Здравни проблеми на населението”;
“Прогнози за населението”;
“Демографско поведение”;
“Регионална демография”;
“Икономическа демография”;
“Историческа демография”;
“Население и екология”;
“Етнодемография”.

Подобни издания:

ISSN: 0205-0617 (Print)
ISSN 2367-9174 (Online)
Печатно.
На български и английски език.

Адрес на редакцията:
София 1113
ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 6, ет.5/6
+359 (0) 2 979 30 48

Годишно излизат от печат 2 книжки.

Издание на:
Институт за изследване на населението и човека

Уебсайт:
http://nasselenie-review.org

Ел. поща:
nasselenie_review@abv.bg

Телефон:
(+359) 2 979 30 48