Устойчиви процеси, устойчиви системи, устойчива околна среда

Основна цел на проекта е провеждане на фундаментални изследвания за създаване на научно обосновани методи за подобряване на ефективността и устойчивостта на производствени процеси, производствени системи и ресурсно-осигурителни вериги.

Изследванията са разделени в три клъстера.

  • Клъстер “Производствени процеси” изследва експериментални и теоретични влияния на хидродинамичните “дефекти” при разпределението на фазите в колонни апарати с пълнеж върху ефективността и устойчивостта на процесите ректификация и абсорбция.
  • В Клъстер “Производствени системи” се провеждат фундаментални изследвания за създаване на научно-обосновани методи за подобряване на енергийната ефективност и устойчивост на производствени системи с периодични процеси в условията на стохастично променящи се параметри, чрез утилизацията на вътрешните енергийни ресурси на системите.
  • В Клъстер “Ресурсно-осигурителни вериги” изследванията са насочени към създаване на научно-обосновани методи за проектиране и управление на ресурсно-осигурителни вериги за производство и разпространение на биогорива (БРОВ) от първо и второ поколение, осигуряващи устойчивост по отношение на екологични, икономически и социални критерии с отчитане на потребностите на регионите от течни горива за транспорта.

Очаквани резултати се състоят в създаването на три методологии за:

1. Оценка на влиянието на хидродинамичните неравномерности при разпределението на фазите в колонни апарати с пълнеж;
2. Проектиране/реконструкция на производствени системи с периодични процеси в условията на стохастично променящи се параметри;
3. Проектиране и управление на БРОВ от първо и второ поколение осигуряваща оптималност в термините на устойчивото развитие.

Участници в проекта са екип от учени от лаб. „Инженерно химична системотехника” и лаб. „Преносни процеси в многофазни среди” на Института по инженерна химия – БАН.

Още проекти:

Период: 2016-2019

Цел:
Фундаментални изследвания за създаване на научно обосновани методи за подобряване на ефективността и устойчивостта на производствени процеси, производствени системи и ресурсно-осигурителни вериги.

Финансиране:
Проект, финансиран по конкурс „Фундаментални научни изследвания” – 2016 г. на ФНИ-МОН.

Участник от страна на БАН:
Институт по инженерна химия

Уебсайт:
http://www.iche.bas.bg/WWW_Project_NGV/NGV_WWW/bulgarian/NGV_HOME.html

Ел. поща за контакт:
vaklieva@bas.bg,
natasha.vaklieva@gmail.com

Лице за контакт:
Наташа Ваклиева-Банчева, ръководител на проекта