Речник на българския език

„Речникът на българския език“ е най-представителният тълковен речник на българския език – многотомно издание, от което досега са издадени 15 тома (до буква Р включително) с близо 120 000 заглавни думи. В речника се описва лексикалното богатство на българския език за периода от средата на XIX в. насам, като детайлно се представят значенията, стилистичните особености и употребата на думите.

Издадените досега томове, допълнени с данни до буква Я, са достъпни за свободно ползване на адрес http://ibl.bas.bg/rbe/.

От екипа на проекта:

Цел на проекта е разработването на многотомното издание „Речник на българския език“. Речникът е най-мащабният проект в българската тълковна лексикография и има за задача да представи максимално пълно лексикалното богатство на българския език в неговото стилистично и функционално разнообразие (книжовна лексика, диалектна лексика, регистрирана в публикуваното народно творчество, терминологична лексика от различни научни области).

В издадените досега 15 тома (до буква Р включително) са разработени общо 120 000 заглавни думи. Хронологичната рамка на лексикографското описание включва периода от първата четвърт на XIX в. до наши дни. Речникът отразява динамиката в българското словно богатство – наред с лексиката от съвременния активен речников състав се включва и остаряла и остаряваща лексика, както и лексика, навлязла в езика в най-ново време. Широко се отразява и фразеологичното богатство на езика. При работата върху Речника се използват методите на съвременната тълковна лексикография, както и някои методи на корпусната лексикография. Трудът се разработва въз основа на актуализирана лексикографска концепция, представена в първия том на второто допълнено и преработено издание (2001 г.).

С предлаганата многостранна информация за семантичните, граматичните, стилистичните и функционалните особености на думите, за техния фразеологичен потенциал, етимология и пр., Речникът е ценен справочник за много широк кръг ползватели. Създаването на Речника представлява принос в изучаването и съхраняването на лексикалното богатство на българския език като неотменна част от българското културно наследство и една от най-ярките прояви на българската национална идентичност. Във връзка с това целта на проекта е в съответствие с направлението „Културноисторическо наследство“ на Националната стратегия за развитие на научните изследвания до 2020 г.

Проектът се отнася към приоритетната област в изследванията на Института за български език „Академични речници на българския език“.

Подобни проекти:

Период: 1977 -

Цел:
Създаване и актуализиране на тълковен речник на българския език

Финансиране:
Институционално, от бюджетната субсидия

Проект на:
Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Уебсайт:
http://ibl.bas.bg/rbe/

Ел. поща за контакт:
d.blagoeva@ibl.bas.bg

Телефон:
(+359) 2 979 29 12