Екологично инженерство и опазване на околната среда (ЕИООС)

Cписание “Екологично инженерство и опазване на околната среда (ЕИООС)”/ECOLOGICAL ENGINEERING AND ENVIRONMENT PROTECTION, което се издава от 2001 г., е академично списание, в което след рецензиране се публикуват: обзорни материали по актуални научни проблеми и научни дискусии, научни и научно-приложни статии; нови разработки; представят се международни и национални институции; отпечатват се рецензии на книги и друга информация. От 2001 г. са издадени над 50 броя – с материали на български и английски езици.

Списанието е издание на “Националното дружество по екологично инженерство и опазване на околната среда”, основано през 1997 г. в София.

Основните рубрики на списанието са: “Човек и биосфера”, “Микроорганизми и околна среда”, „Екологична биотехнология”, “Технологии за пречистване”, “Биоинформатика и биоавтоматика”, “Екологично и устойчиво земеделие”, “Лесобиология”, “Нови разработки”, “Национални и международни научни форуми”, “Екологични институции и организации”, “От нашия опит”. Освен постоянните, при специални случай се откриват и нови рубрики, като например дискусии по определен важен за страната екологичен проблем или на значимо научно постижение. Рубриките се водят от членове на редколегията, която включва хабилитирани специалисти, между които 2 академици и 10 професори и доценти, а също и 5 чуждестранни учени.

Списанието се разпространява у нас и в чужбина. То е предназначено за специалисти в областта на екологията и екологичното инженерство, изследователи от научни звена, преподаватели във висши учебни заведения, млади учени, докторанти и студенти.

ISSN: 1311-8668

Печатно.
На български и английски език.

Адрес на редакцията:

София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл.26
тел.: 02 979 36 14

Годишно излизат от печат 4 книжки.

Издание на:
Институт по микробиология “Стефан Ангелов”

Уебсайт:
www.ecoleng.org

Ел. поща:
ecoleng@abv.bg

Телефон:
(+359) 2 979 36 14