Езикова култура и езикова политика

 

Проектът „Езикова култура и езикова политика“ е насочен към системно изследване и описание на българския книжовен език. Задачите на проекта включват описание на книжовноезиковите норми и повишаване на езиковата и комуникативната компетентност на носителите на българския език. В рамките на проекта се разработва електронна база данни за езикови справки чрез интернет справочник.

От екипа на проекта:

Целите на проекта са свързани със системното изследване на българския книжовен език и подпомагането на неговото пълноценно функциониране като средство за общуване във всички социални слоеве. Задачите на проекта включват пълно и всеобхватно описание на книжовноезиковите норми и тяхната кодификация, както и повишаване на езиковата и комуникативната компетентност на носителите на българския език. Проектът изцяло се вписва в приоритетната област в изследванията на Института за български език „Езикова култура“.

Подтеми:

  • Съвременна правописна практика. Срок: 2015 – 2017. Ръководител: доц. д-р К. Чаралозова. Участници: доц. д-р Р. Станчева, доц. д-р К. Чаралозова, доц. д-р Т. Александрова, гл. ас. д-р М. Томов, гл. ас. д-р Н. Паскалев, гл. ас. д-р Ил. Кунева, ас. Л. Микова, Ж. Златева.

Форма на представяне на резултатите: електронна база данни за езикови справки чрез интернет справочник, научни и научноприложни публикации, езикови справки по телефона и по електронната поща, отговори на писма, езикови експертизи.

Подобни проекти:

Период: 2015 – 2017

Цел:
Системно изследване на българския книжовен език и подпомагане на неговото пълноценно функциониране като средство за общуване във всички социални слоеве

Финансиране:
Институционално, от бюджетната субсидия

Проект на:
Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Уебсайт:
http://ibl.bas.bg/ezikova-kultura-i-ezikova-politika/

Ел. поща за контакт:
k.charalozova@ibl.bas.bg

Лице за контакт:
Катя Чаралозова, ръководител на проекта