„Свързани истории: Извори за конструиране на историята в Централна и Югоизточна Европа, ХVII-XXI век“

Проектът се разработва в периода 2016-2018 г. като съвместна дейност между Института за исторически изследвания към БАН и Института по история при Изследователския център по хуманитаристика към Унгарската академия на науките. Ръководител на проекта от българска страна е проф. д.и.н. Илия Тодев и координатор -доц. д.и.н. Пенка Пейковска.

След смяната на системата в Централна и Източна Европа през 1989 историографиите на двата европейски региона се фокусират върху преосмислянето на историческото минало (особено на близкото историческо минало), анализирайки документи от бившите секретни архиви или от архиви с ограничен достъп. Чрез настоящия проект възнамеряваме да извадим на бял свят исторически извори, за чието съществуване историците знаят, но които поради пълната недостъпност или ограничения достъп са останали непознати в детайлите си и които ще хвърлят нова светлина върху съвместното историческо минало на унгарци, българи и други народи в Централна и (Юго-)Източна Европа, особено имайки предвид фактът, че тяхното историческо минало е взаимно свързано и през вековете многократно е изпитвало взаимни влияния, че сходни исторически явления са предизвиквали различни ефекти, а различни политически структури – сходни исторически събития. Проектът има за цел да изследва въпросите на историческата идентичност на българите и унгарците (както и на народите от Централна и Югоизточна Европа) в рамките на две големи изследователски направления: едното акцентира върху транснационалните процеси и припокриващото се историческо минало, а другото – върху фрагментарните и ежедневните процеси на историческото минало.

Обект на изучаване са първичните (главно български и унгарски) исторически извори, които дават възможност на изследователя да се доближат възможно най-близко до онова, което в действителност се е случило по време на дадено историческо събитие или през даден исторически период и отразява индивидуалната гледна точка на участника в него или на неговия наблюдател. Изучавани са също и вторични (напр. историографски) извори, които интерпретират или анализират явления, случили се доста след историческите събития. Сред изследваните проблематики са имуществените структури и социалните отношения,  конфликтите и съвместното съществуване, социалните стратегии и насилието в ежедневието, взаимодействието с и отношението към държавната власт, миграциите на хора и идеи.

Още проекти:

Период: 2016-2018


 

 

Участник от страна на БАН:
Институт за исторически изследвания

В партньорство с:
Института по история при Изследователския център по хуманитаристика към Унгарската академия на науките

Уебсайт:

Ел. поща за контакт:
ppykvsk@abv.bg

Лице за контакт:
доц. д.и.н. Пенка Пейковска, ръководител на проекта

 

Галерия