Състав, структура и свойства на минерали и минерални системи

Изследват се  кристалохимия и генезис на минерали; природни продукти от промяната на акцесорни минерали; хидротермално-седиментно рудообразуване; второстепенни елементи и елементи-следи в златно-сребърни руди.  

Резултатите ще дадат нови данни за минералогията и геологията на полезните изкопаеми в България, важни за изясняване генезиса на скали и находища, за търсещо-оценъчни работи, за оценка на природната радиоактивност и радиоекологичните рискове.

Още проекти:

Период: 2017-2019

Цел:
Изследване на минерали и минерални системи с цел определяне на техния състав, структура и свойства.

Финансиране:
Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020

Участник от страна на БАН:
Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“

Ел. поща за контакт:
mptarass@dir.bgvkytin@abv.bg

Лице за контакт:
Михаил Тарасов, Владислав Костов