Фазово-минераложка и химична характеристика на въглища, биомаса и твърди продукти от нейното изгаряне

Изследват се възобновяеми (биомаса) и невъзобновяеми (въглища) твърди горива: фазово-минераложко и химично характеризиране, класифициране и типизиране; въздействие върху околната среда; безотпадно и екологосъобразно оползотворяване; приложение в създаването на нови материали. Получените резултати имат фундаментално и приложно значение.

Още проекти:

Период: 2017-2019

Цел:
Изследват се възобновяеми (биомаса) и невъзобновяеми (въглища) твърди горива, техните характеристики и приложение.

Участник от страна на БАН:
Институт по минералогия и кристалография „Академик Иван Костов“

Ел. поща за контакт:
vassilev_stan@yahoo.com

Лице за контакт:
Станислав Василев, ръководител на проекта