Наука за гората

 

Списание „Наука за гората“ се издава от Института за гората при Българска академия на науките. То има 53 годишна история като академично издание. Научните изследвания в горското стопанство от 1964 г. се публикуват в списание „Горскостопанска наука“, издавано от Академия на селскостопанските науки. След 1988 г. списанието променя своя облик и продължава да се издава като академично списание „Наука за гората“.

В него се публикуват резултати от изследвания, свързани с основните научни дейности на Института за гората: проучване структурата, функционирането и адаптирането на горските екосистеми към климатичните промени и други естествени и антропогенни въздействия; разработване на програми за екологосъобразно стопанисване и ползване на горите и продуктите от тях; изучаване на биологичните ресурси и опазването на горската флора и фауна. Списанието публикува статии, резултат от оригинални научни изследвания в областта на биологията и селекцията на горските видове, лесоустройството, таксацията и икономиката на горското стопанство, почвознанието, хидрологията и горските мелиорации, лесозащитата, лесоексплоатацията на горското стопанство, ловното стопанство, адаптацията на горите към очакваните климатични промени и др. Публикуват се и резултати от научно-приложни изследвания в областта на горската наука. „Наука за гората” е международно списание, което излиза в две книжки на година, на български и английски език.

Подобни издания:

ISSN: 0861-007X
Печатно.
На български и английски език.

Адрес на редакцията:
Институт за гората при БАН
бул. „Св. Климент Охридски“ 132, София 1756

Годишно излизат от печат 2 книжки.

 

Издание на:
Институт за гората

Уебсайт:
https://naukazagorata.wordpress.com/

Ел. поща:
naukazagorata@abv.bg

Телефон:
(+359) 2 962 04 47