Silva balcanica

Silva balcanica се издава от 2001 г., отначало като международна научна поредица, а от 2014 г. – като международно научно списание с две книжки годишно. Идексирано е от Scopus и има импакт ранг (SJR) от 2002 г. насам. Редакционният съвет е съставен от учени и специалисти, работещи в областта на горските науки в страните от Югоизточна, Централна и Източна Европа.

Списанието публикува на английски език оригинални резултати с висока академична стойност в отделните направления на науката за гората и горските екосистеми. Приемат се също ръкописи, посветени на иновативни подходи и върхови достижения в областта на горското стопанство, както и критични оценки на статии, свързани с науката за гората. Издават се и допълнителни (извънредни) броеве с материали от научни форуми след предварително рецензиране и оценка на ръкописите, съгласно изискванията на списанието.

Silva balcanica има интернет страница на английски език, с подробна информация за историята, мисията, редакционната колегия, редакционния съвет, указанията към авторите и пълен достъп до всички издания в електронен вид от учредяването до настоящия момент.

ISSN: 1311 – 8706
Печатно.
На български и английски език.
Годишно излизат от печат 2 книжки.

Адрес на редакцията:
Институт за гората при БАН
бул. „Св. Климент Охридски“ 132, София 1756

Издание на:
Институт за гората

Уебсайт:
http://silvabalcanica.wordpress.com/

Ел. поща:
silvabalcanica@abv.bg

Телефон:
(+359) 2 962 04 47