Астрономически календар

Излиза веднъж годишно. Астрономическият календар 2017 съдържа информация за различни астрономически явления през 2017 година. Включени са данни за Слънцето и за Луната, за слънчевите и за лунните затъмнения, за условията на видимост на планетите от Слънчевата система и на някои по-ярки комети. Съдържат се също данни за метеорните потоци, за някои астероиди, за по-ярките мъглявини, звездни купове и за други обекти. В съдържанието са включени научнопопулярни статии на различни астрономически теми. Информацията е предназначена за някои държавни институции, за медиите и за широкия кръг читатели, проявяващи интерес към астрономията.

ISSN: 0861-1270
Печатно и в електронен вариант.
На български език.

Адрес на редакцията:
Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
бул. „Цариградско шосе“ 72,  1784, София
Излиза веднъж годишно.