За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране – TUNESinURB

Проект  TUNESinURB („За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране“) изготви научнообосновани доказателства за капацитета на урбанизираните екосистеми в България да предоставят екосистемни услуги в подкрепа на вземащите решения за постигането на Дейност 5 от Стратегията на ЕС за опазване на биологичното разнообразие 2020 г.

TUNESinURB е проект, който се изпълнява от Институт за гората при БАН, в партньорство със Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“, фирма Географика ООД и Норвежкия Институт по Биоикономика (NIBIO) съгласно Договор №Д-33-82/14.08.2015 г. по Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г.

За периода на изпълнение проект TUNESinURB постигна заложената цел, а именно: беше създадена екосистемно базирана информационна система за състоянието на урбанизираните екосистеми и предоставяните от тях екосистемни услуги чрез приложение на съвкупност от индикатори за оценка и картиране, с оглед на по-доброто разбиране и прилагане на секторните политики за устройство и развитие на териториите.

Детайлната национална оценка на състоянието на всички под-типове урбанизирани екосистеми беше извършена въз основа на анализа на конкретни данни за задължителните и препоръчителни индикатори, описващи структурата и функционирането им. Чрез прилагане на алгоритми и модели бяха оценени екосистемните услуги, които урбанизираните екосистеми предоставят. Екосистемни услуги са ползите, които населението извлича от функционирането на екосистемите. Всички релевантни екосистемни услуги – материални (доставяне на хранителни и водни ресурси), регулационни и поддържащи (регулация на наводнения и бедствия, осигуряване кръговрата на веществата, поддържане условия за живот и др.) и културни  (духовни, рекреационни и културни ползи) бяха картографирани.

В процеса на изпълнение на проекта се открои значимата роля на пространствената структура на урбанизираните територии и на зелената инфраструктура за предоставяне на ЕсУ както и за подобряване на климатичните условия, смекчаване на климатичните промени и подпомагане адаптацията на екосистемите към тези промени.

Още проекти:

Период: 2015 - 2017

Цел:
Да създаде екосистемно базирана информационна система за състоянието на урбанизираните екосистеми и предоставяните от тях екосистемни услуги.

Финансиране:
Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Участник от страна на БАН:
Институт за гората

В партньорство с:
Софийския университет „Св. Климент Охридски“, фирма „Географика“ ООД и Норвежкия институт по биоикономика (NIBIO)

Уебсайт:
http://tunesinurb.org/bg/

Ел. поща за контакт:
zhiyanski@abv.bg

Лице за контакт:
Миглена Жиянски, ръководител на проекта

Галерия