Mониторинг на горските екосистеми

Националната програма за мониторинг на горските екосистеми е съставна част от Международнната кооперативна програма за оценка и мониторинг на въздействието на атмосферното замърсяване върху горските екосистеми – МКП Гори (ICP Forests). Програмата е създадена през 1985 г. и се изпълнява от 41 страни в Европа (България се включва в нея през 1986 г.), САЩ и Канада. Фокусът на МКП Гори първоначално е върху влиянието на атмосферното замърсяване върху здравословното състояние на горите, а впоследствие се насочва и към други фактори: климатични промени, загуба на биологично разнообразие и др.

Изпълнява се на две нива – широкомащабен мониторинг (I ниво) и интензивен мониторинг (II ниво) на основата на единно методично ръководство за залагане на опитни площи, оценка на здравословното състояние, събиране на растителни и почвени проби, периодичност на извършване и анализ на показателите.

Институтът за гората участва в изпълнението на широкомащабния мониторинг, който се провежда върху 160 постоянни пробни площи в България. Ежегодно се извършва фитопатологична оценка на състоянието на дърветата в пробните площи и наблюдения за други увреждащи фактори: ветроломи, снеголоми, ледоломи, засушавания, пожари, увреждания от дивеч, нерегламентирани сечи и др.

На всеки 5 години се провежда пълно обследване на пробните площи, което включва оценка на почвените условия, хранителен статус, таксационна характеристика, фитоценотична характеристика и оценка на климата и качеството на атмосферния въздух.

Още проекти:

Период: от 1986 г.

Цел:
Да се осигури информация, приложима за провеждане на политика за устойчиво управление на горите в Европа, в съответствие с международните задължения и ключово действие 8 на Плана за действие за горите (СОМ 2006 final), касаещи политиките в областта на екологията и горите.

Финансиране:
Международната кооперативна програма „Гори“

Участник от страна на БАН:
Институт за гората

Уебсайт:
https://opendata.government.bg/dataset/ropckn-ekocnctemn

Ел. поща за контакт:
plmirchev@hotmail.com

Лице за контакт:
Пламен Мирчев, ръководител на проекта