Списание „Historia Naturalis Bulgarica”

НПМ-БАН издава поредицата „Historia Naturalis Bulgarica” от 1989. До момента са издадени 22 тома.

В нея се отпечатват научни приноси по зоология, ботаника, палеонтология и геология и оригинални статии по музеология, история на природознанието, информации върху музейни колекции и др.

Публикациите са на един от следните езици: български (с резюме на чужд език), английски, немски, френски и руски (с резюме на български език). При наличие на финансиране поредицата излиза веднъж годишно.

Подобни издания:

ISSN: 0205-3640
Печатно.
На български и английски език.

Адрес на редакцията:
София 1000, бул. “Цар Освободител” № 1