Роля на еластичността на субстрата в остеобластната диференциация на мезенхимни стволови клетки

Мезенхимните стволови клетки (МСК) притежават забележителен потенциал да се диференцират в различни видове клетки, което ги прави идеален източник на остеобласти за третиране на различни костни заболявания. За оптималното им използване обаче е необходимо добро познаване на факторите, които управляват инициалното разпознаване и последващата им диференциация до остеобласти.

Ето защо този проект има за цел да изследва влиянието на един от механичните фактори, какъвто е еластичността на субстрата върху остеогенната диференциация на мезенхимни стволови клетки, както и механизма, който лежи в основата на този процес. В рамките на този проект ще се търси отговор и на следните въпроси:

  1. Доколко този “механо-чувствителен” ефект е валиден и за 2Д-повърхности, чрез използването на филми с дебелина, варираща от нанометър до микрометър (досега за изследване влиянието на еластичността са използвани предимно гелове, които представляват 3 Д-системи),
  2. Какъв е модулът на еластичност, който стимулира в най-висока степен растежа на мезенхимните стволови клетки и този, при който стволовите клетки се диференцират в най-голяма степен в остеобласти,
  3. Има ли синергизъм между разтворимите стимули за остеогенна диференциация и еластичността на субстрата,
  4. Промяната в еластичноста на субстрата променя ли и другите повърхностни свойства на субстрата, между които химичният състав, грапавостта и хидрофилността и каква е корелацията между тях.
Още проекти:

Период: 2012 - 2014

Цел:
Да се изследва влиянието на еластичността на субстрата върху остеогенната диференциация на мезенхимни стволови клетки, както и механизма, който лежи в основата на този процес.

Финансиране:
Фонд “Научни изследвания

Участник от страна на БАН:
Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Ел. поща за контакт:
nataly@bio21.bas.bg

Лице за контакт:
Наталия Кръстева, ръководител на проекта