Получаване и изследване на наноразмерни слоеве от оксо-зеолитни композити, полимери и графен като активни среди за опто-химични сензори

Основни цели на проекта са:

  • Синтезиране на нови материали и съполимерни структури с контролиран композиционен състав и молекулно-масови характеристики и подходящи оптично-сензорни характеристики;
  • Намиране на подходящи условия за възпроизводимо отлагане на графен чрез мокри методи;
  • Създаване на подходящи компютърни програми за теоретично моделиране на оптичното поведение на изследваните системи;
  • Повишаване на научната репутация на членовете на екипа;
  • Обучаване на студенти, млади учени и докторанти.

На фигурата: тънкослоен хидрофилен съполимер като цветен детектор на влага.

Още проекти:

Период: 2016 - 2019

Цел:
Синтезиране на нови материали и съполимерни структури с контролиран композиционен състав и молекулно-масови характеристики и подходящи оптично-сензорни характеристики

Финансиране:
Фонд Научни изследвания, МОН

Участник от страна на БАН:
Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“

Ел. поща за контакт:
babeva@iomt.bas.bg

Лице за контакт:
Цветанка Бабева, ръководител на проекта