Интегриран подход за получаване на чист водород с оползотворяване на парниковия газ СО2

Основна цел на проекта е фундаментално изследване на интегриран процес за получаване на чист водород чрез процесите на реформинг на метан с СО2, конверсия на СО с водна пара и селективно окисление на СО, чрез създаване на ново поколение ефективни катализатори с контролирани свойства и на нови сорбенти за улавяне на СО2 и разработване на подход за оползотворяването му в процеса на реформинг.

На фигурата: Интегриран процес за получаване на чист водород.

Още проекти:

Период: 2016 - 2019

Цел:
Фундаментално изследване на интегриран процес за получаване на чист водород с оползотворяване на парниковия газ СО2.

Финансиране:
Фонд „Научни изследвания“, МОН

Участник от страна на БАН:
Институт по катализ

Ел. поща за контакт:
tabakova@ic.bas.bg

Лице за контакт:
Татяна Табакова, ръководител на проекта