Влияние на азотния излишък и замърсяването с метали върху защитните механизми на растенията

Проектът разглежда влиянието на два важни замърсители на околната среда на растенията в момента, а именно токсични метали, големи количества азот и тяхната комбинация. И двата фактора са резултат от развитието на промишлеността, селското стопанство и химични производства, които са свързани с голям брой замърсители.

Знанията за механизми на защита на растенията срещу тези фактори са ограничен. Особено въздействието, на прекомерно торене с азот за натрупване на метали, е сравнително слабо изследвано в детайли. Проектът ще разгледа цялостно ефектите на тези въздействия, чрез изследване на количествени и качествени промени в профилите на някои типични белтьци, свьрзани сьс защитната система на растенията и на функционалната характеристика на фотосинтетичния апарат.

Още проекти:

Период: 2016-2018

Цел:
Да се изследват цялостно ефектите на въздействията, причинени от замърсяването с токсични метали и азот, чрез изследване на количествени и качествени промени в профилите на някои типични белтьци свьрзани сьс защитната система на растенията и на функционалната характеристика на фотосинтетичния апарат.

Финансиране:
Фонд Научни изследвания

Участник от страна на БАН:
Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Ел. поща за контакт:
emya@bio21.bas.bg

Лице за контакт:
Емилия Апостолова, ръководител на проекта