Изготвяне на национална стратегия в областта на енергетиката

В рамките на проекта се изготвя цялостна макроикономическа оценка на развитието на българската и европейските икономики в следващите десетилетия. На базата на анализ на състоянието и развитието на електроенергийния сектор и на перспективите на развитие на енергетиката в България, се правят прогнози на електропотреблението до 2040 г.

Изследват се възможностите на България да продължи да бъде износител на електроенергия. Разработват се препоръки за необходимостта от изграждане на нови мощности. Определят се социалните измерения на развитието на електроенергетиката и на либерализацията на електроенергийния пазар.

Проектът е по договор между БАН, Института за икономически изследвания при БАН и БЕХ ЕАД.

Още проекти:

Период: 2017 - 2018

Цел:
Изготвяне на стратегическа рамка за развитието на българската енергетика в следващите десетилетия

Финансиране:
Привлечено финансиране от Български енергиен холдинг ЕАД

 

Участник от страна на БАН:
Институт за икономически изследвания

Ел. поща за контакт:
ineco@iki.bas.bg

Лице за контакт:
Александър Тасев, ръководител на проекта