Advanced Computing for Innovation – AComIn

Принципната цел на проекта AComIn е да се засили научният и иновационен потенциал на ИИКТ както чрез увеличаване на знанията, уменията и международните контакти на неговите учени в актуални и нови научни области, така и чрез закупуване на модерно оборудване. Проектът ще позволи на ИИКТ да изпълни своята стратегическа мисия: до 2016, т.е. 5 години след създаването му, институтът би трябвало да стане водещ научно-изследователски център в Централна и Източна Европа, който предоставя условия за научни и приложни разработки, сравними със средните стандарти на Центровете за върхови постижения по ИКТ в Европейския съюз. ИИКТ-БАН ще подпомага регионалния и национален растеж и откриването на нови работни места чрез предоставяне на научно-приложни резултати на индустриални организации, които са отворени за иновации. Институтът ще бъда център за висококачествено обучение на млади учени от Югоизточна Европа.

Тази цел ще бъдe постигната чрез успешното изпълнение на следните дейности:
 • Засилване на човешкия потенциал на ИИКТ чрез назначаване на опитни изследователи, идващи от чужбина, което включва 3-годишни позиции за 7 пост-докторанти (3-ма българи и 4-ма чужденци) и 34 човекомесеца за кратковременни назначения на хабилитирани лица (известни учени от целия свят);
 • Оборудване на модерна Лаборатория от умна периферия (Smart Periphery Lab, Smart Lab) с хай-тек устройства, които позволяват използване на целия капацитет на наличната ядрена Грид-инфраструктура в ИИКТ и (при необходимост) на българския суперкомпютър IBM Blue Gene/P;
 • Организиране и обучение на потребителски групи (User Communities) от представители на индустриални и браншови организации, които имат нужда от по-дълбока експертиза и научна иновация с цел повишаване на тяхната конкурентноспособност. Като начало са планирани 4 потребителски групи в областите (а) 3D технологии, (б) обработка на реч, (в) микроструктурна динамика и (г) съвременни транспортни системи;
 • Интензивен научен обмен: с партньорските организации чрез 2-месечни специализации и кратки визити; чрез участие на учени от ИИКТ в престижни международни конференции, информационни събития, изложби и панаири;
 • Разработване на иновационна стратегия на ИИКТ и създаване на иновационен потенциал, умения за валоризация и мениджмънт на интелектуални права чрез обучение и консултации. Ще бъдат оценени най-обещаващите патентни идеи, които ще бъдат защитени чрез Европейския патентен офис. Предвидени са също предложения в Българското патентно ведомство;
Разпространение на резултатите от проекта чрез поредица от научни събития и други дейности за информиране на професионалните среди и обществото като цяло:
 • Организиране на Международна конференция “AComIn-2015: Advanced Computing for Innovation” през последните месеци на 3-тата година на проекта;
 • Провеждане на свързани с AComIn научни прояви в рамките на 15 международни конференции или семинари, организирани в България от ИИКТ в областите съвременни пресмятания, езикови и семантични технологии, обработка на сигнали и изображения, оптимизация и интелигентен контрол. Шест от конференциите са част от серии утвърдени научни мероприятия, провеждани през 2 години у нас (LSSC, NM&A, RANLP и AIMSA);
 • Организиране на “Комитет на заинтересованите” като съвещателно тяло от представители на правителството, Столична община, Фонд “Научни изследвания”, Агенции и неправителствени организации, браншови и професионални организации, университети от София и страната, медиите. Комитетът ще се срещне през месец януари 2013 с цел представяне на проекта и на Кръгла маса през месец юли 2014, когато ще бъдат представени междинни резултати;
 • Организиране на два Информационни дни през месеци 14 и 23 на проекта;
 • Организиране на три Дни на отворени врати, съпътствани от Борса за технологичен трансфер, ориентирани към потребителски групи и иновативни български фирми;
 • Организиране на цикъл семинари за трансфер на технологии и ноу-хау към потребителски групи, с фокус върху технологии, свързани с устройствата от Smart Lab. Тези семинари често ще бъдат изнасяни от чуждестранни лектори;
 • Публикуване на книги и монографии, ръководства за потребителите, както и промоционални и рекламни материли по проекта;
 • Създаване на научно-популярни филми за разпространение по телевизионни канали, в YouTube, Facebook и т.н.;
 • Организиране на турне из страната през 3-тата година на проекта, с цел разпространение на резултатите в университети и гимназиални школи;
 • Поддръжка на страници на проекта в Интернет, с блог и периодични Електронни бюлетини. Използване на социални мрежи и виртуални канали за разпространение на резултатите.
 • Оценка на ИИКТ-БАН от 4-ма независими външни експерти, избрани от ЕК, в месеци 35-42.
Дълготраен ефект от изпълнението на AComIn

Проектът ще има значителен ефект върху академичната сфера, върху българските ИТ-фирми и обществото като цяло. Увеличеният човешки потенциал на ИИКТ ще осигури по-добро обучение на млади учени и извършване на по-интензивни научни изследвания в най-съвременни теми. Уникалната инфраструктура ще позволи развитие на модерни приложения, които ще засилят конкурентноспособността на българската индустрия. Иновационната стратегия на ИИКТ-БАН ще служи като пример за въвеждане на принципите на валоризация в академичен контекст. Планираните научно-популярни филми ще позволят на цялото общество да се запознае с потенциала на съвременните информационни и комуникационни технологии.

Още проекти:

Период: 2012-2016


Цел:
Да се засили научният и иновационен потенциал на ИИКТ както чрез увеличаване на знанията, уменията и международните контакти на неговите учени в актуални и нови научни области, така и чрез закупуване на модерно оборудване

Финансиране:
FP7 Capacity Programme, Research Potential of Convergence Regions

 

Участник от страна на БАН:
Институт по информационни и комуникационни технологии

Уебсайт:
http://www.iict.bas.bg/acomin/

Ел. поща за контакт:
galia@lml.bas.bg

Лице за контакт:
Галя Ангелова, координатор на проекта