Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обща цел:

Повишаване квалификацията и мотивацията за кариерно академично израстване на докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели и развиване на интердисциплинарни умения и компетенции в иновативните аспекти на биомедицинските изследвания.

Специфични цели:
  • Повишаване качеството на обучение и квалификацията на целевата група чрез въвеждане на иновативни интердисциплинарни обучителни програми.
  • Повишаване мотивацията на целевата група чрез подобряване качеството на научните изследвания и осигуряване на благоприятни условия за работа и успешно академично развитие.
  • Осигуряване на достъп до съвременна научна апаратура за провеждане на иновативни интердисциплинарни изследвания.
  • Подпомагане и насърчаване на научната мобилност за създаване на международни контакти, интеграция, обмяна на опит в сферата на професионален интерес на целевата група.
  • Стимулиране на партньорството чрез обединяване на научни интереси, обмяна на опит, знания и практики между интердисциплинарните изследователски екипи в ИЕМПАМ и БФ и ФХФ на СУ.
Целева група:

Докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели от ИЕМПАМ-БАН, Биологически факултет и Факултет по химия и фармация при СУ “Св. Кл. Охридски”

Още проекти:

Период: 2012-2016

Цел:
Да се разработи система COUNTERFOG за бързо неутрализиране на различни видове диспергирани агенти чрез мъгла от разтвор, съдържащ всякакъв вид неутрализиращи компоненти.

Финансиране:
7 РП на ЕС

Участник от страна на БАН:
Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

Уебсайт:
http://www.iempam.bas.bg/ESFdogovor2.html

Ел. поща за контакт:
ninaatanassova@yahoo.com

Лице за контакт:
Нина Атанасова, ръководител на проекта