Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда (ИКАМОС)

Основна цел на проекта е развитието на приложните изследвания в Института за космически изследвания и технологии-БАН чрез внедряване на „Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда”.

Комплексът се състои от три структури, обособени като три отделни дейности:

1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Полеви измерителен комплекс;

2. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Лаборатория за обработка и анализ на данни;

3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Лаборатория за подбор, обучение и контрол на оператори на безпилотни летателни апарати.

С помощта на доставяната апаратура ще се създаде наземен и аерокосмически измерителен комплекс за научно изследователска и развойна дейност и обучение на специалисти в областта на дистанционните методи за изследване на Земята.

Този проект е от групата на проектите, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата и обществото.

Още проекти:

Период:

Цел:
Развитие на приложните изследвания в Института за космически изследвания и технологии-БАН, чрез внедряване на „Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда”

Финансиране:
Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

Участник от страна на БАН:
Институт за космически изследвания и технологии

Уебсайт:
http://www.rse-sri.com/index.php?l=261

Ел. поща за контакт:
director@space.bas.bg

Лице за контакт:
Петър Гецов, ръководител на проекта