Тестване на вегетационни индекси от Sentinel-2 за оценка на състоянието на зимни култури в България (TS2AgroBg)

Цел на проекта е демонстриране на възможностите за използване на данни от спътниците за наблюдение на Земята „Sentinel-2” и „PROBA-V” за нуждите на земеделските производители и институциите в земеделския сектор в България.

Проектът TS2AgroBG се осъществява от Института за космически изследвания и технологии съвместно с Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” и Фламандски институт за технологично развитие (VITO) и е мотивиран от желанието да се демонстрират ползите от приложението на технологиите за дистанционно наблюдение на Земята за земеделския сектор в България и по-специално за оценка на състоянието на земеделските култури и тяхното картографиране.

В проекта се използват данни от две европейски спътникови мисии за наблюдение на Земята – „Sentinel-2” и „PROBA-V” – характеризиращи се съответно с висока пространствена и висока времева разделителна способност – качества, особено важни за наблюдение на земеделските земи.

Изображенията, получавани от спътниците, ще бъдат използвани за разработване и тестване на няколко типа информационни продукти, включително карти на разпределението на някои биофизични и биохимични показатели на посеви със зимна пшеница (например суха фитомаса, проективно покритие, съдържание на азот, индекс на листната повърхност и др.), оценъчни карти на състоянието на посеви със зимна пшеница, карта на засетите земеделски култури в страната за дадена селскостопанска година.

Изображение: композитно едномесечно NDVI-изображение съставено по данни от спътника “PROBA-V” за месец септември 2017 г. (NDVI – нормализиран разликов вегетационен индекс).

Още проекти:

Период: 2016-2018

Цел:
Демонстриране на възможностите за използване на данни от спътниците за наблюдение на Земята „Sentinel-2” и „PROBA-V” за нуждите на земеделските производители и институциите в земеделския сектор в България.

Финансиране:
Правителството на Република България по плана PECS (Plan for European Cooperating States) с Европейската космическа агенция

Участник от страна на БАН:
Институт за космически изследвания и технологии

Уебсайт:
http://www.rse-sri.com/index.php?l=350

Ел. поща за контакт:
petar.dimitrov@space.bas.bg

Лице за контакт:
Петър Димитров, ръководител на проекта