Дизайн на нови супрамолекулни наночастици: сферични нуклеинови киселини с полимерни и липозомни ядра

Целта на проекта е получаването на специфични супрамолекулни наночастици, наречени сферични нуклеинови киселини (СНК), състоящи се от полимерно или липозомно ядро, към което са свързани силно ориентирани олигонуклеотиди, образуващи плътна обвивка.

Изследванията са фокусирани изключително върху разработването на нови полимерни или липозомни ядра. Използват се разнообразни техники за синтез, приготвяне и натоварване на СНК. Пълното физикохимично охарактеризиране е последвано от детайлно изследване на биологичните им свойства.

Подобни проекти:

Период: 2017-2020

Цел:
Получаването на специфични супрамолекулни наночастици, наречени сферични нуклеинови киселини (СНК).

Финансиране:
Фонд “Научни изследвания”

Участник от страна на БАН:
Институт по полимери

Ел. поща за контакт:
rangelov@polymer.bas.bg

Телефон:
+3592 9793468

Лице за контакт:
Станислав Рангелов, ръководител на проекта