Споразумение за изпълнение на задълженията на ИО-БАН, произтичащи от Закона за водите (ЗВ) за изпълнение на мониторинговите изисквания на Рамкова директива за водите и Рамковата директива за морска стратегия за 2017 г.

Провеждане на мониторингови изследвания в 23 пункта от Програмата за оперативен мониторинг на повърхностните води на територията на Черноморски район за басейново управление по физикохимични параметри, фитопланкон, зообентос и макрофити. Резултатите служат за оценка на екологичното състояние на крайбрежните води по Рамковата директива за водите (РДВ) през 2017 г.
Провеждане на мониторнигови изследвания по Рамковата директива за морска стратегия (РДМС). Резултатите ще послужат за оценка и докладване към ЕК на състоянието на морската екосистема през първия цикъл от прилагане на РДМС по отношение на дескрипторите биоразнообразие, чужди видове, риби и черупкови обект на търговски риболов, еутрофикация, цялост на морското дъно, хидрографски изменения, морски отпадъци и подводен шум.

Още проекти:

Период: 2017-2018, изпълнява се ежегодно

Цел:
Провеждане на мониторингови изследвания в 23 пункта от Програмата за оперативен мониторинг на повърхностните води на територията на Черноморски район.

Финансиране:
МОСВ

Участник от страна на БАН:
Институт по океанология „Фритьоф Нансен“

Уебсайт:
http://www.bgodc.io-bas.bg/monitoring_program.html

Ел. поща за контакт:
snejanam@abv.bg

Лице за контакт:
Снежана Мончева, ръководител на проекта