Културата на юбилея. Употребата на Кирило-Методиевската традиция през епохата на социализма в България

Проектът “Културата на юбилея. Употребата на Кирило-Методиевската традиция през епохата на социализма в България” има за цел да се проследят идейните натрупвания в интерпретацията на делото на св. Кирил и Методий в България през социализма, както и да се възстанови историята на проучванията по кирилометодиевистика в БАН.

Фокусът е насочен върху четири ключови юбилея (1963, 1969, 1981, 1985), като предмет на внимание са връзките между различни видове текстове на културата и националната памет и ролята на институциите в развитието на общественото знание. Очаква се проектът да допринесе както за разкриване на неизвестни архивни материали, така и за отбелязване на обявената от ЮНЕСКО Климентова година.

Още проекти:

Период: 2016-2017


Цел:
Да се проследят идейните натрупвания в интерпретацията на делото на Св. Кирил и Св. Методий в България през социализма.

Финансиране:

Участник от страна на БАН:
Кирило-Методиевски научен център

Уебсайт:

Ел. поща за контакт:

Лице за контакт: