Cyber – Physical Systems for Pedagogical Rehabilitation in Special Education – CybSPEED

Проектът „Cyber-Physical Systems for Pedagogical Rehabilitation in Special Education” – CybSPEED (“Кибер-физични системи за педагогическа рехабилитация в специалното образование”) се осъществява по Програма „Мария Склодовска Кюри” – „Обмен на персонал с цел изследвания и иновации“ – към „Хоризонт 2020”: H2020-MSCA-RISE-2017: Research and Innovation Staff Exchange.

Цел на проекта е да се предложат нови методи за анализ, моделиране, синтез и внедряване на киберфизични системи в специалното образование чрез интердисциплинарни изследвания на интерфейса мозък-компютър за целите на роботиката, когнитивната биометрия и изкуствения интелект в хуманоидни и нехуманоидни платформи.

Чрез проекта CybSPEED ще се реализират множество сценарии на взаимодействието човек-робот, включващи игри, педагогически задачи и сценично поведение, в които деца и възрастни ще развиват способности, които в стандартни ситуации са проблем за тях. Комплексните изследвания ще се провеждат в интердисциплинарна и интер-секторна мрежа от организации от България, Испания, Франция, Гърция, Чили, Мароко и Япония.

В консорциума на проекта участват:
– Институт по роботика – БАН, инициатор на проекта
– UPV/EHU- University of the Basque Country, San Sebastian, Spain
– EMaTTech – Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, Kavala – Гърция
– PRAXIS Pediatric Rehabilitation Center, Kavala – Гърция
– Театър „Цвете“ – България
– UGA – University Grenoble Alpes, Grenoble – Франция
– CHU – Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble, Grenoble – Франция
– CVC – Centro De Vision Por Computador – Испания

Партньори извън ЕС са:
– KYUTECH – Kyushu Institute of Technology, Kitakyushu, Япония,
– CEINE – Research Center on Business Intelligence, University of Chile, Чили
– UH2C – SSDIA/ENSET – Hassan II University of Casablanca, Мароко

Още проекти:

Период: 2017-2021

Цел:
Да се предложат нови методи за анализ, моделиране, синтез и внедряване на киберфизични системи в специалното образование чрез интердисциплинарни изследвания на интерфейса мозък-компютър за целите на роботиката, когнитивната биометрия и изкуствения интелект в хуманоидни и нехуманоидни платформи.

Финансиране:
Програма „Хоризонт 2020”, дейност „Мария Склодовска Кюри”

Участник от страна на БАН:
Институт по роботика

Ел. поща за контакт:
maya.dimitrova.ir@gmail.com

Лице за контакт:
Чавдар Руменин, ръководител на проекта
Мая Димитрова, координатор на проекта