Метализиране на диелектрични материали от иновативни екологосъобразни електролити

Проектът има за цел системното изследване на процесите свързани с предварителна обработка на диелектрични материали и механизма на формиране на металните покрития. Изследване на различни видове диелектрични подложки, електролити за отлагане, както и влиянието на основните параметри на процеса.

Очаква се да бъде създаден модел, който адекватно да описва процесите на формиране на покритията.

Още проекти:

Период: 2017 - 2020

Цел:
Системно изследване на процесите свързани с предварителна обработка на диелектрични материали и механизма на формиране на металните покрития.

Финансиране:
Фонд “Научни изследвания”, МОН

Участник от страна на БАН:
Институт по физикохимия “Акад. Ростислав Каишев”

Ел. поща за контакт:
mpetrova@ipc.bas.bg

Лице за контакт:
Мария Петрова, ръководител на проекта