MOBGIRU – Integrated Employment Interventions in the Border Cooperation Region, Giurgiu – Ruse/Интегрирани интервенции по заетостта в региона на трансгранично сътрудничество, Гюргево – Русе

The activities of the Project MOBGIRU – Integrated Employment Interventions in the Border Cooperation Region, Giurgiu – Ruse  are geared toward developing and implementing innovative methods to promote employment among people looking for a job.

Project activities offered:

 • A structure designed to promote active employment measures;
 • Provides information, counseling and assistance for occupational and geographical mobility;
 • Supports people in the direction of employment through training services, and assistance for starting independent activities;
 • Provides personalized counseling;
 • Provides training in occupations required in the labor market;
 • Provides updated information on labor market.

Дейностите по проекта MOBGIRU – Интегрирани интервенции по заетостта в региона на трансгранично сътрудничество, Гюргево – Русе са насочени към разработване и прилагане на иновативни методи за насърчаване на заетостта сред хората, търсещи работа.

Предложени дейности по проекта:

 • Разработване на структура, предназначена да насърчава активни мерки за заетост;
 • Предоставяне на информация, консултиране и съдействие за професионална и географска мобилност;
 • Осигуряване на подкрепа на безработните за намиране на работа чрез обучение и помощ за започване на независими дейности;
 • Осигуряване на персонализирано консултиране;
 • Осигуряване на обучение по професии, изисквани на пазара на труда;
 • Предоставяне на актуална информация за пазара на труда.
Още проекти:

Период: 2017-2019

Цел:
Разработване и прилагане на иновативни методи за насърчаване на заетостта сред хората, търсещи работа.

Финансиране:
Horizon2020

Водеща организация: Национално дъщерно дружество “Румънски червен кръст” – Гюргево, Румъния
Бенефициент 1: Русенски университет “Ангел Кънчев”
Бенефициент 2: Българска академия на науките

Ел. поща за контакт:
kstoichev@ims.bas.bg

Лице за контакт:
Кирил Стойчев, ръководител на проекта