Project Description

Bulgarian Historical Review / Revue Bulgare d’Histoire

Списание „Bulgarian Historical Review / Revue Bulgare d’Histoire“ е издание на Института за исторически изследвания към Българска академия на науките. Започва да излиза през 1973 г. като орган на тогавашния Единен център за наука и подготовка на кадри по история при БАН. Замислено от самото начало не като тясно-институтско списание, а като издание на професионалната историческа колегия, то отразява научните достижения на българските историци в областта на националната, балканската и общата история. Съдържа оригинални и обобщаващи статии в сферата на политическата, икономическата и културната история на българските земи през Античността, Средновековието, Възраждането, Новото и Най-ново време. Така то осъществява една от основните задачи, заложена от неговите основатели – да изяснява многостранните връзки и отношения на българите с другите народи през вековете, за да се разкрие мястото и ролята на България в развитието на човешката цивилизация. В същото време българските исторически теми се вплитат в европейската и световната история. В списанието обнародват свои изследвания автори от различни изследователски институти и университети от България и чужбина, специалисти по проблемите на България, Балканите и Източна Европа. В него публикуват утвърдени учени, но също така и млади изследователи. Наред с класическия тип исторически разработки на страниците му намират място и проучвания с интердисциплинарен характер и нови методологически подходи. Публикуваните материали са посветени както на конкретно-исторически проблеми, така и на обобщаващи теми; те предлагат нови интерпретации на вече изследвани въпроси и въвеждат в научния живот нови за българската историческа наука проблеми. Материалите в списанието преминават през процедура на двойно анонимно рецензиране.

Bulgarian Historical Review/Revue Bulgare d’Histoire присъства в реномирани световни бази-данни като Web of Science, Scopus, EBSCOHost, РИНЦ, CEEOL и др.

ISSN: 0204-8906 Печатно.

Международно списание.

На български, английски, френски, немски и руски език.

Издават се по 4 броя годишно.

Издание на:
Институт за исторически изследвания

Уебсайт:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=125

Ел. поща:
bhr@ihist.bas.bg

Телефон:
+359 2 979 2916