Project Description

PALAEOBULGARICA/СТАРОБЪЛГАРИСТИКА

 

РALAEOBULGARICA/СТАРОБЪЛГАРИСТИКА е специализирано международно списание за комплексно изследване на проблемите на средновековната култура, литература, история и изкуство.

Списанието излиза без прекъсване в 4 книжки годишно от 1977 г. насам.

Статиите се отпечатват на английски, български, немски, руски и френски език с резюмета на английски или български език. Разпространява се в над 30 страни от Европа, Америка и Азия и се следи в 7 важни реферативни източника (Ulrich`s Periodicals Directory. New York; International Bibliography of the Social Sciences. London; International Medieval Bibliography, Leeds, IMB Online; Linguistic Bibliography; European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS); Byzantinische Zeitschrift; ИНИОН. Институт научной информации по общественным наукам. Москва, РАН. База данни ИНИОН; Slavistiks-Portal: Virtual Library Slavistics); списанието е достъпно online в базите на CEEOL и EBSCO.

Списанието е достъпно и онлайн.

Подобни издания:

ISSN: 0204-4021
Печатно.
На английски, български, немски, руски и френски език с резюмета на английски или български език.
Излизат 4 книжки годишно.

Адрес на редакцията:
1000 София, ул. „Московска“ 13
За кореспонденция: 1000 София, п.к. 432

Издание на:
Кирило-Методиевски научен център

Ел. поща:
palaeobulgarica@kmnc.bg

Телефон:
+3592 4275 570, моб. +359882 590 641