Project Description

Сборник Studia Thracica

Сборник статии и монографична поредица изследвания на български и чуждестранни учени с интердисциплинен характер на историята, културата, археологията, литературата, изкуството и лингвистиката от Aнтичността, Ранното средновековие, ранновизантийската проблематика и особено – тракологията.

Досега в поредицата са излезли 15 монографии, започвайки от 1975 г. насам.

Подобни издания:

ISSN: Всяко издание има отделен ISBN.
Печатно.
На английски, френски, немски, испански с кратки резюмета на английски език. Излиза нередовно.

Адрес на редакцията:
Институт за балканистика с Център по тракология
„Проф. Александър Фол“
ул. Московска No13
1000 София

Издание на:
Институт за балканистика с център по тракология

Ел. поща:
thracologia@gmail.com

Телефон:
(+359 2) 980 62 97; (+ 359 2) 981 58 53